​Biodrivmedel skattefria till 2019: 2030-sekretariatet välkomnar arbete för långsiktig politik

Regeringen begär fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel från EU, t.o.m. 2018 generellt, 2020 för biogas. 2030-sekretariatet stöttar begäran och bedömer att den bifalls, och poängterar vikten av att därefter ha en långsiktig politik på plats där klimatnyttan avgör. 

De undantag som regeringen idag begär från EU-kommissionen avser fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel till och med år 2018, med undantag för biogasen där skattebefrielse söks till och med år 2020, det år då EU:s nuvarande regelverk löper ut. Detta ger regeringen och berörda parter tid att arbeta fram en långsiktigt hållbar modell som utvecklar den så framgångsrika svenska koldioxidskatten, men tydligare gynnar drivmedel med mindre klimatpåverkan, helt i linje med de övergripande målen som EU har.

De biodrivmedel med lägst produktionskostnad, FAME (raps) och E85, får fortsatt en viss energiskatt för att uppfylla eu:s regelverk kring överkompensation. Skatterabatten för FAME ökar dock from 1 januari 2016 till följd av det låga dieselpriset.

– Det är ett under att vi har en så stark biodrivmedelsindustri i Sverige, med den brist på långsiktighet som funnits. Med tre års andrum istället för det ettåriga undantag man är van vid, och en väg mot långsiktiga spelregler, kan vi få en rejäl skjuts på vägen mot fossilbränsleoberoende, kommenterar Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet.

På sikt planerar regeringen för att presentera en modell som baseras på en koldioxidrelaterad skatt som gynnar de klimatbästa bränslena, eventuellt tillsammans med andra åtgärder.

– Det finns en mångfald av biobränslen idag, vilket behövs för att klara 2030-målet, fortsätter Lagercrantz. När vi utgår från vilken faktisk klimatpåverkan drivmedlen har, påskyndas omställningen samtidigt som klimatnyttan blir större. Riktigt bra biodiesel, biobensin eller etanol minskar klimatpåverkan med över 90 procent, och ska belönas därefter. Ett sådant system skulle dessutom gynna många svenska företag som är inriktade på att tillverka eller sälja biodrivmedel med hög klimatnytta.

Att biogasen får längre skattebefrielse än övriga drivmedel ser 2030-sekretariatet positivt på.

– Biogasen har en särställning eftersom produktionen ser så annorlunda ut. Tillsammans med tre års sänkt förmånsvärde för gasbilar, införandet av bonus-malus-beskattning och nya medel för att anlägga biogasproduktion, så bäddar detta för en ny gasbilsboom, säger Mattias Goldmann, Fores med 2030-sekretariatet.

2030-sekretariatet bedömer det som ”nästan givet” att EU-kommissionen accepterar Sveriges begäran om undantag, eftersom det är så kopplat till hur Sverige ska bidra till EU:s gemensamma klimatmål för 2020 och 2030.

2030-sekretariatet bildades för att vara en katalysator för att målet om en fossiloberoende fordonsflotta skall kunna genomföras i Sverige. Sekretariatet enar partners från de tre områdena Bilen (fordon), Bränsle och beteende, alla delar behövs i omställningen.

För ytterligare information, kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808, eller Mattias Goldmann, 0703090045. Se även www.2030-sekretariatet.se