2030-målen borta i Vårpropositionen

När vårpropositionen presenterades idag saknades konkreta besked om hur regeringen avser att driva på utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta. Ett förnyat åtagande om bonus-malus för fordon, en satsning på laddstolpar som bakas in i klimatsatsningen i städer och en mindre satsning på biogasproduktion är vad som återstår av den utredning förra regeringen presenterade i december 2013.

-Regeringen förlorar dyrbar tid genom avvakta med åtgärder för en fossiloberoende fordonsflotta, kommenterar Jakob Lagercrantz från 2030 sekretariatet. I Sverige finns företag som otåligt väntar på långsiktiga spelregler, vårpropositionen gav inget nytt.

2030-sekretariatet bildades som ett svar på den utredning som förra regeringen presenterade i december 2013. På 1300 sidor radas olika satsningar upp som behövs för att Sverige skall nå målet med en fossiloberoende fordonsflotta. Remissvaren på utredningen var överraskande samspelta och generellt positiva.

– Sverige har inte råd att förlora mera tid, kommentarer 2030-sekretariatets Mattias Goldman som är på Världsbankens årsmöte för att tala om just de svenska målet med fossiloberoende fordonsflotta. – Ju längre vi dröjer desto dyrare blir omställningen. Vi vill se initiativ på allt från biobränsle till beteendefrågor.

2030-sekretariatet är organiserat under FORES, och finansieras av ett 30 tal partners som representerar de tre benen som är nödvändiga för att klara omställningen: Beteende, Bränsle och Bilen/fordon.

Partners till 2030-sekretariatet förbinder sig att medverka till att Sverige år 2030 når en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, definierad som 80% minskad användning av fossila drivmedel, med åtgärder inom bilen, bränslet och beteendet.

Den 28 april har 2030-sekretariatet tillsammans med Miljörapporten den första 2030-konferensen, där nya och unika indikatorer skall presenteras som visar hur Sverige står sig på utvecklingen mot 2030-målen.

För ytterligare information, se www.2030-sekretariatet.se eller kontakta:

Jakob Lagercrantz, 0708-173 808, jakob@equest.se

Mattias Goldmann, 070-309 00 45, mattias.goldmann@fores.se