Berlin: Cyklings-folkomröstning?

”Volksentscheid Fahrrad” är förslaget till folkomröstning där Berlinborna ska få bedöma om de vill ha en starkare och mer systematisk cykelsatsning. Konkret tar de ställning till tio förslag:

  1. Cykelvägar som är säkra för alla, inklusive barn och äldre. 350 km nya cykelvägar ska skapas till år 2025, var och en åtminstone 5 meter bred med prioritet för cykling.
  2. Säker cykelinfrastruktur för varje huvudväg. Varje huvudväg ska ha en cykelbana eller cykelväg, åtminstone 2 meter bred och på säkert avstånd från parkerade bilar.
  3. Säkrare korsningar och vägskäl. 2013 identifierades de 50 farligaste korsningar i staden. Dessa korsningar ska göras säkrare.
  4. Säkrare och bekvämare cykling – som valts av folket. En online iskussion identifierat platser där cykelvägar behöver repareras på grund av trädrötter, gropar eller andra skador. Dessa hotspots ska tas om hand.
  5. Fler och säkrare cykelparkeringar. År 2025 ska 200 000 nya, säkra och praktiska cykelställ installeras i staden: 100 000 vid kollektivtrafikstationerna och 100 000 i bostads- och affärsdistrikt.
  6. Ge cykling klartecken. Trafiksignaler ska optimeras så att den som cyklar i 20 km/h kan passera genom åtminstone tre korsningar på grönt ljus.
  7. Snabba cykelvägar för cykelpendlare. Till år 2025 ska 100 km snabba cykelvägar införas längs typiska pendlarrutter och erbjuda ett tilltalande alternativ till att åka bil.
  8. Hävda säkrare och mer samvetsgranna transporter. Varje polishuvudkontor ska ha en avdelning för cykeltrafik som vidtar åtgärder mot dem som äventyrar möjligheten att cykla eller gå, och slår ner på olaglig parkering, hastighetsöverträdelser och farlig körning.
  9. Mer representanter i rådets ståndpunkter. Tillräckliga roller ska skapas i senaten och i den regionala regeringen för planering och samordning av trafikförbättringar. De individer fylla dessa roller ska offentliggöra kvartalsrapporter om framstegen i dessa projekt på nätet.
  10. Förbered Berlin för ökad cykling. Varje år ska Berlin investera i pr för att förbereda staden och dess folk för en framtid med mer cykling. Det kommer att finnas gott om offentliga rapporter om framstegen i dessa projekt och deras fördelar kommer att främjas i stor utsträckning.

Efter att de nödvändiga 20 000 underskrifterna samlats in på rekordtid, står det nu klart att borgmästarens kontor måste organisera en folkomröstning.

I Berlin cyklar mer än 500 000 människor dagligen, och staden stimulerar cykling genom en utbyggd infrastruktur. I Copenhagenize index som rankar de mest cykelvänliga städer i världen rankas Berlin som 12:a, upp tre platser jämfört med 2013. Men tyska cykelaktivister tycker att arbetet går för långsamt och hänvisar till att Berlin ligger klart under det nationella målet att spendera fem euro per invånare på cykling, medan Köpenhamn spenderar 21 euro per invånare och år.

Cykelfolket samlades i januari 2016 för ett dygns cykel-hackathon, där man tog fram de viktigaste punkterna för bättre cykling i staden. Förslagen har sedan slipats på tills man i april presenterade det första förslaget till tysk cykellag. Efter att lagförslaget lämnats in till Berlins stadsfullmäktige, avvisades det av  borgmästarens kontor, framför allt av kostnadsskäl – det anges kosta 2,1 miljarder euro, fördelat på åtta år, medan cykelorganisationen ADFC beräknar det till 320 miljoner euro, fördelat på sju år eller 13 euro per invånare och år.

Efter att förslaget avvisats, samlade en bred konstellation av cykelentusiaster och miljöorganisationer på rekordtid in de 20 000 namnunderskrifter som enligt tysk lag krävs för att det lokala parlamentet ska behandla förslagen. Faktiskt blev det 105 000 undertecknare av bara farten. Om inte fullmäktige nu beslutar som Volksentscheid-Fahrrad önskar, tänker man gå vidare och samla in tillräckligt många namn för att begära en lokal folkomröstning, sju procent av väljarna eller ungefär 175 000 namn. Det måste samlas in på fyra månader. Därefter måste det lokala parlamentet, om de inte nu antar hela texten, anordna en folkomröstning där de kan välja att lägga ett motförslag eller helt enkelt låta cykelförslaget stå mot avslag. Om det blir en folkomröstning, så blir den troligen i samband med valet till förbundsdagen hösten 2017. Det är positivt för omröstningen, eftersom det ökar chansen att bli beslutsmässig vilket kräver att minst 25% av de röstberättigade deltar. Därtill måste förstås minst 50% av de som deltar rösta ja för att förslaget ska gå igenom.

Hur blir det då? Det finns en tydlig irritation från politiken över att imagen som ledande cykelstad punkterats, men också en kritik mot att förslaget är alltför detaljerat – cykelbanors exakta bredd är inte det mest självklara att folkomrösta om. Därtill alltså själva kostnaden för förslaget, samt att många alltså trots allt anser att Berlin är en bra cykelstad. Stalltipset är alltså att det blir en folkomröstning, att cykelgänget förlorar – men också att det blir så mycket mer uppmärksamhet kring cykling att omställningen till en grönare cykelstad påskyndas.

 

Mattias Goldmann i Berlin

Grundare 2030-sekretariatet, VD Fores