Remissvar gällande Remiss av utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket

Enheten för marknad och regelverk på transportområde
Näringsdepartementet

n.registrator@regeringskansliet.se
peter.kalliopuro@regeringskansliet.se

 

2030-sekretariatet lämnar följande synpunkter på direktivet införlivande av EU:s besiktningspaket.

Vi menar att sändlistan bör kompletteras med flera aktörer som har ett brett samhällsfokus. 2030-sekretariatets kommentarer i sammanfattning:

  • Kraven på kontroller av fordon kommer att öka. EU tar nu viktiga steg i denna riktning, både via den nya körcykeln, men även avseende krav på verklig körning. Här är kontrollbesiktningen ett utmärkt verktyg.
  • Vi står inför en efterlängtad och nödvändigt utveckling med bioinblandning i bränslen. Sverige ligger här i topp i Europa. Det är viktigt att detta följs upp med regelbundna kontroller.
  • Vi ser inte att frekventare kontroller leder till högre utsläpp, snarare tvärtom.

 

Kraven på kontroller kommer att öka

Den så kallade ”Volkswagen skandalen” är ett exempel på hur det visat sig att certifierade emissioner inte alls överensstämmer med verkliga emissioner. Här var fokus på NOx, en akut hälsopåverkande och försurande emission. Detta har gjort att EU tillsatt en parlamenterisk kommitté för att se över utökade kontrollmekanismer på marknaden. Här är en regelbunden kontrollbesiktning ett utmärkt instrument.

I en parallell utveckling har bland annat den europeiska organisationen Transport&Environment visat att utsläppen av CO2 är omkring 50% högre än vad bilen certifierats för. Detta är naturligtvis ett bedrägligt beteende, och regeringen har ett ansvar att verka för att marknadskommunikationen är korrekt.

2030-sekretariatet ser ett ökat fokus på regelbundna fordonskontroller, där tillgång till fordonets OBD är en självklarhet. Här krävs en utveckling och en ökad ambitionsnivå.

Även bioinblandning ställer krav på kontroll

Vi ser en snabb utveckling av biobaserade bränslen, med inblandningar i olika omfattning. Det är en bra utveckling, en viktig del att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.

Regeringens inriktning är att den svenska bilparken skall gå över till E10, något som skapar starka reaktioner. Märkligt, när USA tillåter E15 och flera länder i Europa inför E10, men det belyser vikten av kontinuerliga kontroller som skapar en objektiv referensram.

Vi har även inblandningar av biobaserat material i diesel, ibland FAME och HVO blandningar, ibland rena biobränslen av det ena eller andra slaget. Det går att finna allt från 7 till 100% på marknaden idag.

Detta motsätts ibland av enstaka aktörer, med mer eller mindre välgrundade argument för att behålla fossila bränslen ”rena”. Regelbundna kontroller är ett utmärkt verktyg att verifiera en god funktion. Eftersom det har dokumenterats att många bilverkstäder rekommenderar drift på fossila bränslen snarare än de biobränslen bilen är förberedd för behövs en neutral referenspunkt.

 

Nya drivmedel ställer andra krav

När gasfordonen introducerades, införde kontrollbesiktningen den ”elektroniska näsan” som känner av eventuella metanläckage kring bilens gassystem. Nu kommer elfordon och vätgasfordon, som kommer att kräva andra hänsyn vid kontroll. Vi lär se utveckling av nya drivlinor, även hybridiserade. Bra att den återkommande kontrollbesiktningen följer utvecklingen.

 

Förändrad bilanvändning ställer nya krav

Vi står inför en snabb förändring av vårt körsätt. Redan nu, med sparsam körning, används bromsar på ett annat sätt, och behöver en återkommande kontroll. En påliggande broms ökar naturligtvis emissioner, och ökar partikelutsläpp.

Vi ser även en ökning i användning av bilpoolsbilar, eller fordon som ägs av flera familjer (Audi Unite t ex). Dessa fordon kommer att användas och slitas på ett annat sätt, och kan kräva regelbundna kontroller. Den årliga körsträckan lär exempelvis öka med både bilpoolsbilar och samägda bilar. Vi vet inte heller hur självkörande bilar kan påverka slitage och körsträcka. Klart är att regelbundna kontroller blir en viktig del.

Miljöbelastning från tätare kontroller

Transportstyrelsen försöker visa att miljöbelastningen från en bibehållen frekvens kontroller ligger på flera tusen ton CO2. Denna typ av resonemang där man ser bilprovningen isolerat som en egen resa trodde vi att man lämnat. Bilbesiktningen sker ofta samtidigt som man gör andra ärenden.

Med tanke på de vinster som en regelbunden kontroll kan ha på både koldioxid och hälsofarliga emissioner från de 99,9998% av körningar som inte är färden till kontrollbesiktningen. Det ställer dock krav på att kontrollbesiktningen snarare ökar än minskar.

 

Stockholm och Alingsås, den 12februari 2016

För 2030-sekretariatet,

Jakob Lagercrantz
Jakob.lagercrantz@equest.se
www.2030-sekretariatet.se