Remissvar: Bonus–malus-system för nya lätta fordon

2030-sekretariatets kommentarer i sammanfattning:

  • Bonus-malus är ett viktigt verktyg för att nå klimatmålen för transportsektorn, men behöver skärpas jämfört med förslaget.
  • Det är positivt att samma system införs för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar.
  • Särskilt låga respektive höga utsläpp bör få större bonus resp malus än förslaget.
  • Gränsvärdena för bonus, neutral zon och malus är rimligt satta, men ytterligare ett steg för fordon med mycket höga utsläpp bör införas.
  • Justeringen för när fordonsskatt börjar tas ut är rimlig, men bör inte gälla retroaktivt.
  • Gasbilar bör få något högre bonus.
  • Kontrollstationerna är viktiga och bör preciseras.

Läs hela remissvaret här!