Budgetpropositionen: För lite beteendefokus för att nå 2030-målen

Regeringens höstbudget tar positiva steg för omställning till hållbara transporter, men

2030-målet fossiloberoende fordonsflotta nämns bara en gång, och

beteendeförändringarna lyser med sin frånvaro. Det konstaterar 2030-sekretariatet.

 

– Vi ser en budget som både gör fel och rätt, men där man kan skönja en långsiktighet där

koldioxidskatter och bonus malus ska styra marknaden mot fossilbränsleoberoende,

kommenterar Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet. Roligast av allt är att

se hur landsbygdens lyfts fram med kollektivtrafik och bredbandssatsningar. Men hur en

budget kan läggas 2015 utan att tydligt referera till 2030- målet är för oss obegripligt.

2030-sekretariatet efterlyser en satsning på beteendefrågor, kanske det område där potentialen

är som störst. Genom satsningar på kollektivtrafik i landsbygd, och bredbandssatsningar

öppnar regeringen för en klokare mobilitet. Men 2030-sekretariatet saknar diskussionen kring

exempelvis en justering av det bilinriktade reseavdraget – och budgeten nämner över huvud

taget inte bilpooler och samåkning.

När det gäller fordon så förlängs det sänkta förmånsvärdet för el- och gasfordon till och med

2019, och 2017 ska bonus-malus-beskattningen vara infört. Här finns möjligheter för

regeringen att sätta krav som gynnar fordon med låga utsläpp, och lägger avgifter på de som

släpper ut mest. Det saknas dock satsningar på tunga transporter och sjöfart.

Kring bränslen agerar regeringen mer otydligt. 2030-sekretariatet stöttar skattehöjningen på

bensin och diesel, men menar att regeringen alltför lätt anpassar sig till EUs krav på att

skatten på E85 och biodieseln FAME höjs. Men det finns en diskussion om att styrande

koldioxidrelaterande skatter skall styra utvecklingen. Denna strategi ser 2030-sekretariatet

som avgörande, en bonus-malus på bränslen.

– Regeringen har en kort period att övertyga EU om att den svenska koldioxidskatten skall få

lov att vara kvar, och på så sätt styra både på fordon och bränslen, kommentarer Jakob

Lagercrantz, 2030-sekretariatet. Under 2016 behöver de olika delarna falla på plats, och skapa

den långsiktighet som ett innovativt näringsliv så väl behöver.

2030-sekretariatet bildades för att vara en katalysator för att målet om en fossiloberoende

fordonsflotta skall kunna genomföras i Sverige. Sekretariatet enar partners från de tre

områdena Bilen (fordon), Bränsle (drivmedel) och Beteende, alla delar behövs i

omställningen.

www.fores.se brev@fores.se Bellmansgatan 10, 118 20 Stockholm

FORES – FORUM FÖR REFORMER OCH ENTREPRENÖRSKAP

För ytterligare information, kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808, eller Mattias

Goldmann, 0703090045. Se även www.2030-sekretariatet.se