Från buller till välgörande ljud

Om trafiken blir tystare skapas utrymme för fler välgörande ljud i stadsmiljön – Lovisa Källmark, Fores med 2030-sekretariatet

”Trafikbuller – vad gör det med oss?” Det var frågeställningen för Nissans seminarium, där representanter från branschen, politiker och media fick lyssna till 2030-sekretariatets Lovisa Källmark, Nissan Sveriges VD Stefan Andström och Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholm.

Trafikbullret stör mest

Forskning visar att trafikbuller är den typen av buller som människor upplever som mest störande. Förhöjda bullernivåer kan leda till till hjärt- kärlsjukdomar hos män och förhöjda halter av stresshormonet kortisol hos kvinnor. Hela 300 dödsfall per år kan härledas till förhöjda bullernivåer, lika mycket som den direkta trafikdöden. Men tester visar också att naturljud som fågelkvitter och löv som rasslar i vinden hjälper människor att återhämta sig från stresspåslag. Detta berättade Lovisa Källmark under sitt anförande och drog slutsatsen att ”om trafiken blir tystare skapas utrymme för fler välgörande ljud i stadsmiljön”.

Att tystare trafik är eftersträvansvärt höll samtliga talare med om. Stefan Andström pekade på att Nissan har ett framgångsrikt elbilsprogram sedan flera år tillbaka och att de är nära full acceptans för tekniken. Detta är en viktig faktor för omställningen till en fossilfri – och tystare – fordonsflotta, vilket Andström menar kommer ske inom en snar framtid. Men för att klara detta krävs politiska satsningar, inte minst ökad tillgång till laddstationer i stadsmiljön.

Laddgator?

Det har tidigare funnits motstånd mot laddstationer i stadsmiljön eftersom vi vant oss av med apparater som tar plats på trottoarer, såsom parkeringsautomaterna gjorde tidigare. Men trafikborgarrådet Daniel Helldén från miljöpartiet menade att staden kommer behöva se över hur laddstationer kan inkorporeras i stadsmiljön, dels för att möta efterfrågan på elbilar, dels för att den stress som kan upplevas när en förare inte hittar en laddstation inte ska bli en käpp i hjulet för regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Ett förslag är att införa speciella laddgator där endast elbilar får parkera.

Stockholm har också ambitionen att sänka bashastigheten till 40 km/h på huvudgator och 30 km/h på sidogator, vilket minskar bullret avsevärt. Trafikbuller härstammar främst från tre källor – däcken, asfalten och motorn. Däckbuller är svårt att komma åt vintertid, men de dubbdäcksfria gatorna är ett sätt. Mjuk asfalt som bullrar mindre har visat sig dålig ur partikelsynvinkel och är kostsam. Sänkta hastigheter är ett steg på vägen mot mindre motorbuller, men fler elbilar skulle göra större skillnad!

Daniel Helldén ser också att en tystare stad kan bli en mer levande stad – minskat trafikbuller skulle frigöra ytor som kan lämpa sig för uteserveringar, mötesplatser och promenadstråk.

Kajsa Resare Sahlin, Fores med 2030-sekretariatet