Danska klimatplanen för nollutsläpp granskad: Transporter i fokus

2050 ska Danmark nå nettonoll i klimatpåverkan och regeringen har nu lagt fram ett förslag till färdplan ”Sammen om en grønnere fremtid” med 38 åtgärder, varav flera på transportområdet. Här är 2030-sekretariatets granskning av transportdelen.

En mycket stor del av planens utsläppsminskning – 20,9 av totalt 26,3 miljoner ton CO2 kommer från annullering av utsläppsrätter och att man räknar in jordens upptag av koldioxid. Detta har kritiserats på andra håll, bl.a. av Fores danska tankesmedjekollega Concito och danska regeringens eget klimatråd har rekommenderat att istället minska utsläppen i Danmark. Vi fokuserar här på transportåtgärderna i vid bemärkelse, som ska stå för huvuddelen av återstående 3,9 miljoner ton.

Övergripande är planen mycket välkommen; efter sex år av ständig nedgång i transporternas klimatpåverkan så har de ökat de senaste tre åren. Huvudorsaken är fler bilar på vägarna som kör flera kilometer, medan järnvägen tappar marknadsandelar.

Slutår. Efter år 2030 ska inga nya diesel- och bensindrivna bilar säljas, och hybridbilarna ska inte efter 2035. Det ska leda till att transporterna är fossilfria 2050, med bedömningen att det år 2030 kan vara över en miljon elbilar, plug-in hybridbilar eller liknande gröna bilar i Danmark – av totalt nästan tre miljoner fordon. Något skarpt förbud verkar regeringen inte föreslå, troligen för att det inte är förenligt med EU:s frihandel, utan kanske snarare en plan som leder till utfasning. 

Sänkt registreringsskatt för gröna bilar.Laddbara bilar med grundpris på under 400 000 kronor skattebefrias 2019-2020 och den planerade infasningen av registreringsskatten för elbilar skjuts upp ett år så att skatt på elbilar ligger kvar på 20 procent. Samtidigt höjs basskattavdraget i registreringsskatten så att det år 2019 uppgår till 40 000 dkr och 77 500 dkr år 2020. Stimulansen ses över av en partssammansatt beredning om mer än 10 000 laddbara säljs under de två åren.

Lågemissionsbilar.Danska regeringen använder begreppet ”lågemissionsbilar” som de definierar som bilar med utsläpp på max 50 g Co2/km, som ”kan vara laddhybrider eller bilar som kör på ren el, vätgas, biodiesel eller biogas”. Eftersom de sistnämnda två har officiella utsläppsvärden på långt över 50 g Co2/km, betyder det konkret att danska regeringen vill använda riktiga well-to-wheel-värden, troligen baserade på EU:s REDD-direktiv.

Mer biobränsle i bensin och diesel.Regeringen ökar kravet på inblandning av biobränsle i bensin och diesel till 8 procent, att införas senast 2020.

Gröna bussar.Från 2020 ska alla nya bussar vara ”CO2-neutrala”, vilket definieras som att de körs på ren el, vätgas, biodiesel eller biogas. Från 2025 måste alla nya bussar i städerna vara nollutsläppsfordon, från 2030 gäller det även befintliga fordon.

Grön taxi.Utsläppskraven för nya taxibilar skärps i tre steg, 2019, 2022 och 2025, så att inga nya taxibilar avger CO2 eller luftföroreningaring från 2025. Omsättningen i taxin flottan förväntas säkerställa att den gröna övergången är klar år 2030. Under 2019 och 2020 begränsas antalet nya taxitillstånd till 500 per år, som fördelas genom lottning men taxi med lågemissionsfordon garanteras certifikat. För att göra det lättare att välja grön taxi reserveras utrymme för gröna taxibilar längst fram på större parkeringar. Taxi får också särskilda snabbladdningsstationer.

Laddinfrastruktur. Regeringen kommer att fördela totalt 80 miljoner DKK för snabbladdare, varav 20 miljoner öronmärks för snabbladdare i det statliga vägnätet och 60 miljoner DKK för det kommunala vägnätet med särskild inriktning på trafiknav.

Miljözoner. Regeringen kommer att ge de fem största danska städerna möjlighet att införa miljözoner med strängare krav på lastbilar, bussar och skåpbilar, stegvis fram till 2025. Systemet ska digitaliseras för bättre efterlevnad.

Skrotningspremie. Regeringen anslår 100 miljoner DKK för en tillfälligt höjd skrotningspremien till 5 000 DKK för dieselbilar äldre än 2006.

Kommunalt arbete.Kommuner ska få ge lågemissionsbilar gratis eller rabatterad parkering och tillgång till bussfiler. Samtidigt måste kommunerna säkra tillräckligt med parkeringsplatser med laddmöjligheter och regeringen kommer därför att ingå ett avtal med kommunerna för att se till att privata operatörer kan ställa upp tillräckligt med laddare i städerna.

Lättrullande asfalt.All ny asfalt på det statliga vägnätet ska vara av lättrullande typ från 2020, om ett pågående pilotprojekt faller väl ut ur hållbarhetssynpunkt. Det ska minska bränsleförbrukningen med 57 miljoner år 2030, samtidigt som bullret minskar.

Ny kommission.Regeringen ska tillsätta en kommission för att analysera åtgärder för spridning av gröna bilar i stor skala i Danmark. Den ska se över hur hinder undanröjs, hur infrastrukturen utvidgas och omstruktureras för de nya biltyperna och hur samhället ekonomiskt förbereds för storskalig introduktion av gröna bilar. År 2020 ska regeringen återkomma med en mer långsiktig inriktning för att säkerställa att antalet miljövänliga bilar ökar enligt plan.

Läs danska regeringens förslag här

Sammanställt av Mattias Goldmann