Fem allvarliga missuppfattningar om biodrivmedel

Arbetet för en fossiloberoende fordonsflotta 2030 ökar takten 2016 och många viktiga delar faller på plats:

  • Andelen biodrivmedel ökar i nyproducerade fordon på nationella såväl som internationella tankstationer
  • Sjöfarten och flygtrafiken satsar på förnybart
  • Regeringen lämnar i slutet av året en infrastrukturplanering för alternativa drivmedel till EU
  • Sverige har fortsatt tidsbegränsat skatteundantag för biodrivmedel.

Men någonting skaver. Allvarliga missuppfattningar och gamla skrönor om viktiga klimatsatsningar har fortsatt fäste i samhället, inte minst gällande biodrivmedel. För att nå en hållbar transportsektor måste vi bemöta felaktiga fakta och ge skäl för en rättvis inställning till förnybara bränslen. Det är hög tid att slå hål på fem myter om biodrivmedel!

Myt #1 – Mat eller bränsle?
Biobränsle konkurrerar inte ut spannmålsproduktionen. Tvärt om finns fördelar med att omfördela dagens odlingsarealer till ett mer hållbart jordbruk.

FN:s jordbruksorgan FAO uppger att det inte finns någon motsättning mellan matproduktion och bränsleproduktion. Världsbanken framhåller att höga oljepriser leder till höga livsmedelspriser, så en ökad andel biobränsle kan tvärtom ge en stabilare livsmedelsmarknad.

Viktigt för ett hållbart jordbruk är att omfördela jordbruksarealer så att mindre yta går åt till köttproduktion. Biodrivmedel kommer med ny teknik dessutom kunna produceras av fler substrat än jordbrukets grödor. Dagens jordbrukspolitik bör också styras om från bidragsstyrd näring till en mer hållbar produktion.

Myt #2 – Biodrivmedel är kraftigt subventionerade
Enligt International Energy Agency, IEA, uppskattades stödet till fossila drivmedel 2013 uppgå till 548 miljarder dollar. Det är 4,5 gånger så mycket som stödet till förnybara drivmedel på 121 miljarder dollar. Med ett fortsatt lågt oljepris är det troligt att stödet för fossila bränslen ökar 2016 när (inte sällan statliga) oljebolag kräver dyr ersättning vid en försämrad oljemarknad.

Myt #3 – Låga oljepriser slår ut biodrivmedlen
Biogasförsäljningen ökade med 8% 2015. Försäljningen av biodrivmedel har aldrig varit så hög i Sverige som nu. Andelen biobaserad diesel och etanol ökar i svenska bränslen och den HVO diesel som idag finns på marknaden har samma låga pris som den fossila olja den ersätter. Med ett lågt oljepris hejdas även större investeringarna i oljeutvinningen. Trenden är onekligen till biobränslets favör!

Myt #4 – Krav på biobränsle driver mackar på landsbygden i konkurs
Den så kallade Pumplagen föreskriver större mackar att erbjuda minst ett biodrivmedel. I debatten har kravet framställts som orsaken till att mindre mackar på lands- och glesbygden läggs ner. År 1968 fanns 9000 mackar, men bara 3800 var kvar 2006 när Pumplagen trädde i kraft.

Orsaken till den stora minskningen är minskad lönsamhet för små mängder drivmedel – bilarna blir mer bränslesnåla och försäljningsvolymerna mindre medan priserna fortsatt höga.

Myt #5 – Biodrivmedel är inte energieffektiva
Inom EU ges inga skatteförmåner om inte biodrivmedlen visar på kraftigt minskad klimatpåverkan och på energieffektiv produktion. Detta följs upp årligen av Energimyndigheten.

Biodrivmedelsanläggningar som inte håller kraven är inte gynnsamma och bör således stängas omgående. Läs gärna den utmärkta rapporten ”Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen” som produceras i maj varje år. Vi har bara energieffektivt framställda biodrivmedel i Sverige!