Nyhetsbrev augusti 2014

2030-sekretariatet

Se Almedalsseminariet ”Fossilfri Fordonsflotta 2030: Hur ska vi hinna?”

Remissvaren sammanställda!

För att påskynda omställningen till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta har 2030-sekretariatet sammanställt alla 115 remissvaren från myndigheter, företag, organisationer och enskilda. Sammanställningen visar på ett starkt stöd för målet och för att det ska uppnås genom bättre fordon, bättre drivmedel och ändrade beteenden. Många är kritiska till att åtgärderna är för få, prioritering saknas och kostnadseffektiviteten är inte beräknad. Se www.2030-sekretariatet.se/facit

Preem ny partner

Som ny partner i 2030-sekretariatet välkomnas Preem som är världsledande på produktionen av Evolution diesel från tallolja och avser producera förnybar bensin. Se vidare www.2030-sekretariatet.se!

Bilen & fordonet

Supermiljöbilsboom

I juni sexdubblades registreringarna av supermiljöbilar jämfört med juni 2013, till 2,1 % av alla nya bilar jämfört 0,4 %. Den totala miljöbilsandelen i år är hittills 17,3%.

Sverige: 6 000 laddbara fordon

El-fordon på laddning

Sista juli fanns 5 814 laddbara fordon i Sverige, 80 % ökning sen årsskiftet. De vanligaste elbilarna är Renault Kangoo (601) och Nissan Leaf (566). Bland laddhybriderna är Mitsubishi Outlander (1 441) och Toyota Prius (972) vanligast. 84% av de laddbara fordonen ägs av juridiska personer.

St1: etanolproduktion av rester

St1 börjar våren 2015 tillverka etanol i Göteborg (pdf), av organiska restprodukter från industri, bagerier och liknande. Kapaciteten är 5 milj l/år. Anläggningen är den första där etanolproduktion byggs och integreras inom ett befintligt oljeraffinaderi, med betydande synergifördelar för restvärme och -kyla samt distribution. St1 har fem etanolanläggningar i Finland.

Preem: Framtidens bensin

Preem avser tillverka förnybar bensin av lignin, en restprodukt från svensk skogsindustri som finns i betydligt större volymer än talloljan som används för förnybar diesel. ”Framtidens bensin” kan användas som drop-in i fossil bensin och tankas i alla befintliga bensinbilar. Med rätt styrmedel kan produktionen börja 2017. Preem står också i begrepp att investera 300 milj kr i sitt raffinaderi i Göteborg för att fördubbla produktionen av förnybar diesel Evolution, som nu säljs ända upp till Luleå, med upp till 35 % förnybara råvaror.

Supermiljöbilspremien snart slut

Enligt Transportstyrelsen tar supermiljöbilspremien slut under augusti. Anslaget var på 200 milj kr, vilket räcker till 5000 bilar à 40 000 kr. Något tillskott har inte beslutats.

Centerpartiet: Miljöbilspaket

Centerpartiet föreslår ett nytt miljöbilspaket, med bonus-malus-system och förlängd supermiljöbilspremie tills det träder i kraft, statligt stöd för laddstolpar i alla kommuner bestående av halva investeringskostnaden för totalt 300 milj kr nästa mandatperiod, ändrad förmånsbeskattningen av elbilar på arbetsplatser och miljöpremie för lastbilar kombinerat med incitament att tanka förnybart.

Globalt: 500000 laddbilar

Globalt finns nu drygt en halv miljon elbilar och laddhybrider, varav flest i USA (45%), före Japan, Kina och Holland. Mest sålda elbil är Nissan Leaf (ca 125 000), före Chevrolet Volt/Opel Ampera (80 000), Toyota Prius Plug-in Hybrid (60 000) Tesla Model S (40 000). En miljon laddbilar bör nås i början av år 2016.

T&E: EU-elbilsmarknad

EU-elbilsmarknad 2012-13

Transport & Environment bedömer (pdf) att 100 000 elbilar nyregistreras i EU år 2015, 500 000 år 2020, en miljon år 2025 och två miljoner år 2030, motsvarande 15% marknadsandel. Ökningen beror bl.a. på nya modeller, särskilt laddhybrider, billigare batterier samt bränslecellsbilar, som T&E räknar med.

Elbil som löneförmån

Falu Energi & Vatten erbjuder sin personal privat elbil för leasing. De 14 första elbilarna är redan i drift. Förmånen är ingen kostnad för företaget, utan betalas genom avdrag på de anställdas lön (Word-dokument).

Så får elfordon genomslag

Större genomslag för elbilar och laddhybrider hos privatpersoner kräver främst lägre pris på fordonen, längre räckvidd och bättre laddinfrastruktur, enligt Energimyndighetens undersökning som också visar att 70% anser sig ha liten eller mycket liten kunskap om elfordon. Upphandlingsansvariga på företag och i kommuner ser andrahandsvärdet för elfordon som ett hinder.

Vattenfalls opinionsmätning visar vilka huvudskäl till att inte skaffa elbil som är vanligast.

Teslas vd Elon Musk analyserar här hur bilhandeln blir mer entusiastisk över elbilar.

Bil Sweden anger här hur de vill se utformning av stöd till laddinfrastruktur och förmåner för elbilar.

VTI: Elbilsteknik sammanställt

VTI har sammanställt (pdf) fordonstyper, batteriteknik, laddmöjligheter klimatpåverkan, etc, för elbilar och laddhybrider.

El-skåpbil

El-skåpbil, taxi

5% av alla transportbilar hos distributionsföretag körs aldrig mer än 120 km/dag och skulle kunna ersättas med eldrivna skåpbilar; 200 000 sådana transportbilar säljs i Europa per år. Med sikte på den marknaden har Nissan tagit fram eldrivna skåpbilen e-NV tillsammans med japanska posten, FedEx och DHL. Den är också förberedd för taxi, i bl.a. Barcelona. Läs 2030-sekretariatets rapport här!

Scania: Bränslesnål teknik

Scania lanserar vidareutvecklad bränslebesparande teknik, bl.a. Eco-roll där lastbilen eller bussen själv räknar ut när det lönar sig att rulla i utförsbackar med växeln i neutralläge och motorn på tomgång. Därtill presenteras en Citywide-buss med egenutvecklad hybridteknik.

El-sopbil

El-sopbil

Den första eldrivna sopbilen säljs nu i Sverige, genom Autocarrum. Förutom minskad klimatpåverkan förbättras arbetsmiljön då bullret minskar.

Kina: 30% elbilar i offentlig sektor

Elbilar ska stå för minst 30 % av statliga fordonsinköp från 2016, varefter andelen höjs successivt. Sen tidigare är de befriade från registreringsskatten på 10%, men omställningen ligger efter målen, som är utformade för att minska beroendet av oljeimport och förbättra luftkvaliteten i städerna.

Bränslet & elen

Mer förnybart

2016 når transportsektorn nästan 16% förnybar energi (pdf) mot drygt 15% 2013, enligt Energimyndighetens kortsiktsprognos. Det sker framför allt genom en fortsatt ökad inblandning av HVO i diesel.

Drivmedelsförsäljning minskar

Första halvåret såldes 1 721 500 m3 bensin, ner 5 % mot samma period i fjol. Diesel ökade 2 %, till 2 693 700 m3. E85 sjönk 6 %, till 76 800 m3.

FAME-skatt döms ut

Förslaget om att införa en kraftig skatt på biodiesel, FAME, kritiseras kraftigt av merparten av remissinstanserna. Grunderna för hur överkompensationen beräknas anses felaktiga, miljökonsekvenserna är inte beräknade, centrala aktörer inte konsulterade och remisstid över sommaren ses som orimligt. Förslaget att ta bort taket för skattebefrielse av HVO gillas av de flesta, som dock önskar att det utformas teknikneutralt. Bristen på långsiktiga spelregler poängteras också.
Läs 2030-sekretariatets sammanställning av alla remissvaren på www.2030-sekretariatet.se/biodiesel.

Fri el snart över

Under hösten inför Fortum och Vattenfall avgifter vid sina snabbladdare, troligen ungefär som i Norge, där minutpriset är 2,50 norska kronor.

72% vill göra drivmedelsval

41 % anser att märkning av drivmedels ursprung och klimatpåverkan är en viktig eller mycket viktig fråga, endast 29 % anser att frågan är mindre viktig eller inte alls viktig, och 72 % skulle göra aktiva drivmedelsval om informationen fanns lättillgänglig. Det visar Novus-undersökningen beställd av 2030-partnern Gröna Bilister.

EU stöttar biogas i norr

EU:s transeuropeiska nätverk för transporter, TEN-T, stöttar Skellefteå kommun, BioFuel Region m fl i arbetet med att ta fram en modell för hur man snabbt, affärsmässigt och säkert introducerar fordonsgas där det saknas gasnät, vilket bidrar till fler tankställen i norra Sverige.

OECD & FAO: Biobränsleboom

I OECD:s och FAO:s senaste Agricultural Outlook bedöms biobränsleanvändningen öka över 50% till 2023, då det når 200 mdr liter främst sockerbaserad etanol och biodiesel. Etanolpriset bedöms följa oljepriset, medan biodieseln följer priset för vegetabiliska oljor.

CO2-finansierad biodiesel

Schweiz biodiesel

Green Bio Fuel etableras av schweiziska regeringen för att tillverka 120 000 ton/år biodiesel av använda matoljor, delfinansierat av utsläppskrediter. Tillverknigen börjar våren 2016.

Etiopien: Norskt biobränslestöd

Norska och etiopiska regeringarna satsar drygt 20 milj kr på biodieselproduktion med jatropha som gröda. Kapaciteten är 500 milj l/år, 14 miljoner småbönder bedöms gynnas.

Paraguay vill ”göra en Brasilien”

Paraguay diskuterar att höja etanolandelen i bensin från 25 till 27.5%, som Brasilien, för att stärka den lokala produktionen. Regeringen har också startat en arbetsgrupp för att öka andelen biodiesel.

Sierra Leone: Etanol för export

Addax Bioenergy har nu börjat producera sockerrörsetanol i Sierra Leone, för export till Europa. Projektet stöttas av bl.a. Swedfund och afrikanska utvecklingsbanken och har granskats av ABBBA. Läs 2030-sekretariatets rapport här!

Japan: Bränslecellssatsning

Japanska regeringen tar fram en 25-årsplan för att påskynda omställningen till bränslecellsbilar, bl.a. delfinansiering och skattebefrielse, med målet att bilen år 2025 ska kosta som en normal hybridbil. Därtill ska vätgasmackarnas kostnad halveras till år 2020, och redan våren 2016 ska det finnas 100 mackar mot nuvarande 17. 2020 är målet 40 000 sålda bränslecellsfordon, 2030 är målet det tiodubbla. De första bilarna kommer på marknaden nästa år.

Snabbladdare från Tesla & BMW

Tesla har öppnat tre snabbladdare i Sverige (Arboga, Karlstad och Uddevalla), och fler är på gång. Även BMW planerar ett eget snabbladdarnät i USA och eventuellt Europa, tillsammans med ”auktoriserade partners”.

USA: Stor biogaspotential

Biogas

USA:s naturvårdsverk EPA har tagit fram en Biogas Opportunities Roadmap (pdf) som visar att dagens 2 000 biogasanläggningar lönsamt kan utökas med 11 000 för organiskt avfall, bl.a. för fordon.

Beteende

Bilkörning minskar

Bilkörningen i Sverige minskade 2013 med 120 km per bil, fjärde året i rad som den minskar. Trots att antalet bilar på vägarna ökade med 48 000, minskade den totala körsträckan med 0,8 %. Invånarna i Norsjö minskade sin bilkörning mest, 5,3 %, medan ökningen var störst i Danderyd, 9,7 %.

Varför skjutsa till skolan?

SKL har tagit fram en skrift för att inspirera och stödja kommunerna i arbetet med att hitta lösningar som kan minska skjutsandet till skolan.

Innovativ parkering

Stockholm Stad och 2030-partnern ShowPark AB har installerat en teknik som syftar till att effektivisera godstransporter i stadsmiljö. Stadens fokus är ökad framkomlighet och minskad påverkan på klimat, bullernivå och människors hälsa. ShowPark kombinerar sensorer, radioteknik och applikationer för att i realtid redovisa lastzonernas status i chaufförernas mobiltelefoner. Med i projektet ”Innovativ Parkering” är förutom ShowPark också NCC, Riksbyggen, TUB, WSP, KTH och Vinnova. Projektet pågår till 30 april 2015.

Gotland: Elbilsuthyrning succé

Elbilslandet Gotlands uthyrning av 21 elbilar och 20 laddstationer på utflyktsmål över hela ön har blivit succé. Läs 2030-sekretariatets rapport här!

Självkörande bil populärt

22 % skulle ”väldigt gärna” köpa en självkörande bil, 53 % ”skulle överväga” att göra det, 25 % är skeptiska, enligt en internationell undersökning. Storbritannien tillåter nu test av självkörande bilar på allmän väg, och i Sverige testas självkörande bilar på vägarna i Göteborg inom tre år.

Madrid: El-lånecyklar

I juni invigdes BiciMad, med 1 560 elcyklar för utlåning i Madrid. 123 stationer ligger med 300 meters avstånd, tillgängliga dygnet runt. Kostnaden är € 0,50 per halvtimma, 4 500 personer har redan registrerat sig. Cyklingen i Madrid ökade 17% 2012-2013 och väntas fortsätta öka med initiativ som detta.

2030 i hela landet!

2030-sekretariatet medverkar i en lång rad arrangemang under hösten, bland andra

3 sept: Nya vägar till elkunderna – utmaningar och möjligheter

4 sept: Elbåtsseminarium med SLL, Stockholm

9 sept: Hållbara transporter för framtiden, Ekocentrum, Göteborg

14 sept: FFF i valet – medverkan på Fores valvaka

16-17 sept: Klimatomställning 2.0. Mistra Urban Futures.

19 sept: Dagens och framtidens hållbara lösningar, Östersund

20-21 sept: Öresundsrallyt för elbilar (tävlande och konferencier)

23 sept: Från energiplan till resultat, Piteå

Tidigare nyhetsbrev

http://2030-sekretariatet.se/nyhetsbrev/ hittar du våra tidigare nyhetsbrev, med massor av information som fortfarande är högaktuell!