Polsk elektromobilitet: Mål en miljon elbilar 2025

Den 22 februari 2018 trädde Polens elektromobilitetslag i kraft, med målet en miljon elbilar till 2025 och en rad incitament för att göra det möjligt. 2030-sekretariatet var på plats i Warszawa och sammanfattar här bakgrunden, lagen och utvecklingen framåt.

Nuläget: Polen en eftersläntrare
Trots att Polen har ungefär fyra gånger så många invånare som Sverige, är nybilsförsäljningen ungefär lika stor, beroende på att nya bilar har hög accis vilket gör att det varje år importeras ungefär dubbelt så många begagnade bilar som det säljs nya. Det gör också att bilarna används mycket längre, med en snittålder på nästan 20 år. Det i sin tur är en delförklaring till att elbilar är en mycket ovanlig syn i Polen; enligt polska alternativbränsleföreningen PSPA finns det bara knappt 2000 laddbara fordon i hela landet och försäljningen är fortfarande bara ett par hundra bilar om året. Det finns cirka 400 publika laddstationer för elbilar.

Omställningen till elbussar har kommit längre, med mer än fördubblad registrering under 2017 jämfört med året innan, till cirka 100 elbussar. Enbart de kommande upphandlingar som redan offentliggjorts innebär minst 339 elbussar till 2018-2020, varav 130 i Warszawa.  En viktig pådrivande faktor är att EU:s Electric Bus For Poland delfinansierar 1000 elbussar med upp till 85 % av alla direkta kostnader.

Elbuss i Gdynia. Bild: Mattias Goldmann

Luftkvalitet i fokus
Försiktigt uttryckt så har Polen inte alltid varit en starkt pådrivande kraft i klimatarbetet på EU- och FN-nivå, även om delar av den polska regeringen nu bedyrar att man tvärtemot oberoende analytikers bild faktiskt kommer att klara klimatmålet inom EU för år 2020.

Klimatet är inte i fokus för elbilssatsningen, utan luftkvaliteten. I nästan alla Polens större städer är luften tidvis så dålig att den bryter mot EU:s bindande luftkvalitetsnormer för både kväveoxid och partiklar. På nationell nivå står energisektorn, framför allt förbränningen av kol – inklusive uppvärmning av enskilda hushåll -, för merparten av luftföroreningarna och trafiken för bara 12 %, men i Warszawa står bilen för 60 %.

Elbilar kan också öka intresset för att investera i ett sedan länge dåligt underhållet elnät och bidra till att bättre balansera elnätet. I nuläget handlar det om att öka efterfrågan på el nattetid – då elbilar kan laddas – medan det längre framåt handlar mer om att lagra tillfälligt elöverskott från framtida havsbaserad vindkraft, anger Polityka Insight i rapporten ”Silent revolution in the energy sector”.

Elbil i Krakow. Bild: Mattias Goldmann

EU är orsak och verkan
EU-kommissionen har återkommande markerat mot medlemsstater – även Sverige – att fortsatt olagligt dålig luft på sikt leder till dryga böter, vilket är en viktig drivkraft för omställningen. Också EU:s krav på att alla medlemsländer ska ha en alternativ­bränslestrategi var varit viktigt; här har Polen varit mer ambitiösa än Sverige, som fick underkänt från kommissionen. Eldrift, fordonsgas (CNG) och vätgas är EU:s prioriterade alternativa drivmedel, och också de som – i denna ordning – nu lyfts av Polen. Det alternativa drivmedel Polen har mest erfarenhet av, ”autogas” eller LPG, en förgasning av bensin, har låg prioritet hos EU och ser ut att få en begränsad framtid i Polen.

Egen industri-målet
Polen hade fram till nittiotalet en egen bilindustri, som tillverkade bilar med namn som Polonez och Polda. Idag är tillverkningen större men de egna märkena borta. Det vill Polen råda bot på med hjälp av elbilarna; med statligt stöd ska en mindre, helt ny elbil tillverkas i Polen från 2019, hoppas man. Dessutom vill man att nya företag ska växa fram inom innovativ bildelning, med elbilen som grund.

Bidrag från ElectroMobility Polands tävling om att ta fram ett nytt, polskt elbilskoncept.

På bussidan ligger man bättre till; Solaris säljer elbussar på många marknader och Volvo har all sin busstillverkning för Europa i Polen. Alla deras stadsbussar är nu elektrifierade i någon form.

Elbuss från Solaris.

I Polen finns också storskalig batteriproduktion för elfordon, men det handlar egentligen om montering av celler tillverkade i Asien. Polen vill nu ta steget och bli tillverkare från grunden, med en Northvolt-liknande argumentation om att Europa inte får hamna på efterkälken i batterifrågan.

Ambitioner och stimulans
Målet en miljon elbilar 2025 uttrycks inte i lagen, men återkommande av regeringen. Det ska uppnås genom en rad konkreta satsningar:

  • Elbilar befrias från accis som annars står för en stor del av nya bilars kostnad i Polen, beroende på bilens cylindervolym. Beroende på bil och jämförelseobjekt blir stimulansen väl så stor som den svenska elbilspremien/bonusen. Momsbefrielse, som i Norge, har diskuterats men ingår inte i nuläget, däremot kanske närmare år 2025.
  • Elbilar ska tillåtas köra i bussfilen och parkera gratis, vilket ju visat sig vara en viktig och kostnadseffektiv del av Norges elbilsboom och vilket en rad polska städer redan infört. I motsats till Norge anger Polen dock inget slutdatum eller maxantal elbilar för stimulansen.
  • Laddplatser ska etableras: 2020 ska det finnas 6400, delfinansierade av staten. Om målet inte är i det närmaste uppfyllt i slutet av 2019, ankommer det på kommunerna att komplettera med vad som saknas. Kommuner med över en miljon invånare och minst 600 000 fordon ska ha minst 1000 laddplatser vid 2020 års utgång, de med över 300 000 invånare minst 210 laddplatser, över 150 000 invånare ska ha 100 och över 100 000 ska ha 60 laddplatser.
  • Miljözoner för personbilar får införas av kommunerna, där de som inte uppfyller kraven antingen förbjuds från att köra in eller måste betala 30 PLN, cirka 75 kronor för passagen.
  • Krav på offentlig upphandling. Statliga myndigheter ska nå 10 % elbilar i sina flottor 1 januari 2020 och 20 % 2023. Kommuner med upp till 50 000 invånare ska nå minst 30 % elbilar i sin totala flotta, och kollektivtrafiken ska till minst 30 % drivas med el eller fordonsgas, i linje med EU-kommissionens inriktning för offentligt upphandlade transporter som nu förhandlas. Andelen nollutsläppsbussar ska vara 5 % från 1 januari 2021, 10 % 2023 och 20 % 2025.
  • Laddplatser. Offentliga byggnader, flerfamiljshus och externa parkeringsplatser i större kommuner ska utrustas med laddpunkter med en effekt på minst 3,7 kW.
  • Statligt stöd. År 2018 anslår regeringen 4 010 000 PLN för elektromobilitet, vilket år 2020 når 13 716 000 PLN för att därefter kraftigt minska och sedan åter höjas, till 19 689 000 PLN år 2025(1 PLN = 2,43 kr), varefter stödet fasas ut till år 2027.
  • Böter. Nio böteskategorier med nivåer upp till två miljoner PLN (ca 4.5 miljoner kronor) för de som inte uppfyller kraven.

I en särskild, kommande förordning ska utbyggnaden av laddinfrastruktur preciseras.

För fordonsgas gäller att kommuner med över en miljon invånare och minst 600 000 fordon ska ha minst 6 tankställen för fordonsgas vid 2020 års utgång, de med över 100 000 invånare ska ha minst 2 tankställen. Dessa ska ligga längs TEN-T-kärnnätet. Det ska också anläggas tankar för flytande naturgas (LNG) för fartyg i anslutning till större hamnar.

Sammanställt av Mattias Goldmann, utifrån samtal med bl.a. Polens vice energiminister Michal Kurtyka, input inför och under svenska ambassaden i Warzawas arrangemang kring förnybar energi och elektromobilitet den 22 februari 2018, en egen granskning av lagtexten och andra källor. För en vidare läsning utöver lagtexten rekommenderas särskilt den ovan refererade rapporten ”Silent revolution in the energy sector” från polska Polityka Insight, https://www.politykainsight.pl/multimedia/_resource/res/20123070

Se också Mattias Goldmanns intervju med Polens energiminister om målet en miljon elbilar år 2025: