Remissvar: Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Regeringen och de ansvariga myndigheterna har gjort ett grundligt arbete, som tydligt sätter bränslebytet inom ramen för omställningen av transportsektorn. 2030-sekretariatet är i grunden positiva till förslaget men ser att beteendeåtgärder inte prioriteras och att reduktionsplikten även måste kompletteras med andra åtgärder.

Läs hela remissvaret här.

2030-sekretariatet har under lång tid och vid många tillfällen gett förslag på hur en kvotplikt, en reduktionsplikt eller ett bränslebyte bäst genomförs. Punkterna i det här remissvaret rör därför bara regeringens nuvarande förslag kort sammanfattat i punkterna nedan.

  1. Långsiktighet ger goda förutsättningar för svensk industri. Regeringen mjukstartar med en reduktionsplikt på dagens nivå, men siktar ”indikativt” på 40% 2030. Det är bra, och ger en ambitiös ansats.  Industrin behöver dock ytterligare specifikationer; indikativt behöver ersättas med ett specificerat golv.
  2. Tydlighet är en annan viktig del av industriell utveckling. Historiskt har industrin uppfattat att rutinerna för rapportering för biobränslen varit otydliga, vilket lett till visst godtycke.
  3. De fossila bränslena har fortfarande en gräddfil till transportsektorn på bekostnad av de förnybara. Trots revideringar av bränslekvalitetsdirektiv och förnybarhetsdirektiv ställs betydligt färre kvalitativa krav på dessa bränslen.   
  4. Pumppris är en helig ko i Sverige, men det bör vara dags att låta priset vid pump spegla hur viktigt det är att åtgärda transportsektorns klimatpåverkan. Priset är en styrande parameter i vårt beteende, och rätt utformat kan en klok prispolitik leda till att Sverige uppnår 2030-målet.
  5. EUs statsstödsregler har spökat i debatten. Promemorian utreder detta förhållande väl, men vi vill ändå notera att dessa regler skall revideras under 2017/18. Det finns all anledning att båda förbereda en reduktionsplikt efter hur de uppfattas idag, men även att påverka så att de kommande statsstödsreglerna bättre passar den svenska modellen.
  6. Handel med reduktionsutrymme är en spännande tanke, som fungerar väl i Kalifornien. Samma system används även med framgång i de kanadensiska provinserna Ontario och Quebec.

Läs hela remissvaret här!