Utredningen om skatt på flygresor: 2030-sekretariatets remissvar

Efter att flygskatteutredningen presenterades, har debatten varit polariserad, en majoritet i trafikutskottet har slagit fast att skatten inte bör införas och regeringsföreträdare har slagit fast att skatten ska läggas fram.

Från alla sidor är detta bristande respekt för den demokratiska processen som en utredning innebär, men också bristande kreativitet. I 2030-sekretariatets remissvar framgår att…

  • Flyget är idag subventionerat jämfört med andra transportslag. Flyget bör stå för sina klimatkostnader, liksom t.ex. bilen och tåget.
  • Liksom andra transportslag, har flyget en betydande potential att effektiviseras och skifta från fossila till förnybara drivmedel, vilket bör stimuleras. Det sker bättre med differentierade avgifter än med en lika för alla-skatt.
  • Flyget är i hög grad internationellt, vilket betyder att lösningar som enbart gäller den svenska marknaden normalt sett är mindre effektiva än vad som kan uppnås globalt, på EU-nivå eller i bilaterala samarbeten.
  • I delar av Sverige är det redan idag enkelt att avstå från att ta flyget, och en omställning bör påskyndas, medan det i delar av landet där tåget är sämre utbyggt och avstånden längre kan vara aktuellt med ett tidsbegränsat undantag från kostnadshöjningen.
  • Små flygplan och helikoptrar bör inte undantas från avgifter.
  • Kostnadspåslag för flyget bör inte gå till statskassan generellt, utan användas för att påskynda omställningen till hållbara transporter, eller som en del av en grön skatteväxling.
  • Staten inklusive myndigheterna bör vara föregångare i omställningen.

Läs hela 2030-sekretariatets remissvar här:
Utredningen om skatt på flygresor: 2030-sekretariatets remissvar

 

Stockholm den 26 februari 2017

Mattias Goldmann

Vd, tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet