Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – Hur realiserar vi målet?

En strategisk innovationsagenda;

  • Baserad på arbetsgrupper där ett 70-tal aktörer deltagit
  • Finansierad av Energimyndigheten
  • Initierad och genomdriven av Sweco, VTI, Energiforsk och 2030-sekretariatet under januari-augusti 2016

Slutrapport 2016-09-01

Rapporten är framtagen av:
Cecilia Wallmark, Sweco (cecilia.wallmark@sweco.se)
Mattias Goldmann, Fores med 2030-sekretariatet (mattias.goldmann@fores.se)
Peter Berglund Odhner, Sweco
Sonja Forward, VTI
Kerstin Hoyer, Energiforsk

Läs hela slutrapporten här

Inledning

Det finns en mycket bred samsyn om att Sverige till år 2030 ska nå en fossiloberoende fordonsflotta, men det finns ingen tydlig och konkret färdplan för hur målet ska nås. Utifrån detta presenterar Sweco, Energiforsk, VTI och Fores 2030-sekretariatet, med stöd av Energimyndigheten, en gemensam satsning för att skapa en Strategisk Innovationsagenda för 2030-måluppfyllelse.

Deltagande aktörer i projektets tre workshops har bland annat varit representanter för fordonsleverantörer, komponentleverantörer, energibolag, drivmedelsföretag, branschorganisationer, universitet, institut, offentlig sektor, konsulter, kommuner, myndigheter, energikontor, stadsfullmäktige och länsstyrelser, se bilagor för deltagarförteckningar.

Projektet pågår under 2016, med syftet att både själva projektarbetet och den slutliga projektrapporten ska vara användbar för en bred grupp inom bland annat näringsliv, forskning och för myndigheter. Projektet är finansierat av Energimyndigheten inom forskningsprogrammet Strategiska Innovationsagendor – Energiinriktad utlysning 2015.

Den strategiska innovationsagendan

Energianvändningen inom transportsektorn ökar för tredje året i rad till nästan 90 TWh för vägburna transporter.(1) Det kan jämföras med energianvändningen 2010 (referensår) som då låg på 88,5 TWh. Det innebär att energianvändningen och transporterna ökar i samhället trots målet att minska både energianvändningen genom effektiviseringar och ett förändrat beteende. Målet ligger därför långt borta i dagsläget och det krävs ytterligare kraftsamling för att bryta denna negativa trend. Denna strategiska innovationsagenda adresserar därför denna utmaning.

Vi identifierar utmaningar, utvecklingsbehov och barriärer för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Vi kartlägger aktiviteter och åtgärder som är nödvändiga för att uppnå målet. Denna information och analys är nödvändig för att utveckla en effektiv och robust handlingsplan som efterfrågas av många aktörer. Förslag på utformning av en handlingsplan och vad den bör innefatta utifrån ett brett aktörsperspektiv har därför börjat utformas.

I detta arbete har vi låtit deltagande aktörer samarbeta i arbetsgrupper och där föreslå målsättningar och aktiviteter som är centrala för att uppnå målet utifrån deras aktörshorisont. För att effektivisera arbetet har följande uppdelning gjorts, dels i en övergripande del, dels i tre pedagogiska insatsområden:

  • Bilen (d v s fordonen)
  • Bränslet (drivmedlen)
  • Beteendet (människan)Agendan blir en inlaga till det pågående projektet ”en strategisk plan för en fossilfri transportsektor” som Energimyndigheten driver.Deltagare vid projektets workshop 1 och 2 listas i bilaga 2 och 3. Innehållet i detta dokument är en sammanställning av förslag och synpunkter utan att projektet för den skull slutgiltigt har utvärderat dessa, eller har analyserat vad som inte är omnämnt.Innehållet i denna rapport sammanfattas i nedanstående bild;

Screen Shot 2016-09-02 at 15.21.05

Figur 1 Huvudsakligt innehåll i denna rapport. Ett 100-tal åtgärdsförslag är listade under de fyra rubrikerna: övergripande, bilen, bränslet och beteendet.

Läs hela slutrapporten här!