2030-sekretariatet: EU bör ställa tuffare och mer långsiktiga utsläppskrav på nya bilar

Förslaget från EU-kommissionen om nya utsläppsnormer för lätta fordon ingår i Clean Mobility Package II, EU:s stora paket för att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Enligt förslaget måste utsläppen från nya bilar och skåpbilar i genomsnitt vara 15 % lägre år 2025 och 30 procent lägre år 2030, jämfört med den sedan tidigare beslutade nivån för år 2021 på 95 g CO2/km för nya personbilar och 147 g CO2/km för lätta lastbilar.

2030-sekretariatet är positiva till att EU tar fram nya utsläppsmål för nya bilar, men har en rad förslag på justeringar:

 • Räkna faktisk klimatnytta. Klimatvärdena bör justeras så att de tar hänsyn till biobränslens faktiska nytta, kombinerat med ett åtagande att kunna visa att dessa drivmedel faktiskt tankas.
 • Höj ambitionen. Kommissionen anger att ”More than 80% of the new vehicles will still have an internal combustion engine in 2030” vilket vi bedömer är en för låg ambitionsnivå, särskilt på personbilssidan.
 • Inför bindande mål med sanktionsavgifter. För att minska marknadens osäkerhet bör det stå klart att den som inte uppfyller kraven drabbas av högre kostnader än konkurrenter, i linje med de befintliga 2021-målen samt vad bilindustrin känner från andra stora marknader.
 • Slå fast långsiktiga mål. 2030 är i många fall bara två modellbyten bort och därför är det rimligt att också ha mål för 2040 och 2050, som också är slutåren för svensk energipolitik respektive EU:s långsiktiga klimatmål.
 • Stimulera marknadslösningar. Kommissionens förslag att tillverkare ska kunna poola resurser bör utvidgas till ett handelssystem mellan tillverkare, så att en producent med mycket låga utsläpp kan tjäna på att överprestera.
 • Gynna lättare fordon. Viktdifferentieringen där tunga bilar får släppa ut mer missgynnar lättviktsmaterial, innebär högre förbrukning och utsläpp och bör tas bort – såsom Sverige redan gjort med bonus malus-beskattningen.
 • Ta höjd för teknisk utveckling. Det som var en teknisk innovation 2015 är det inte år 2025 och därför behöver listan över innovationer som berättigar till bonusgram begränsas.
 • Stimulera mobilitetssatsningar. Bilindustrins satsningar på hållbar mobilitet bör gynnas på ungefär samma sätt som tekniska innovationer.
 • Låt offentlig sektor välja förnybart. Miljöstyrningen får inte förhindra offentlig sektor att välja t.ex. biogas för personbilar eller HVO och E95 för kollektivtrafik eller sopbilar.
 • Minska skillnaden mellan personbilar och lätta lastbilar. Skillnaden mellan utsläppskrav på personbilar och lätta lastbilar bör successivt minskas, bl.a. för att påskynda elektrifiering även bland minibussar och skåpbilar.
 • Inför konkreta utsläppsmål även för tunga fordon. Om något år finns det utsläppssiffror även för exempelvis tunga lastbilar, och kommissionens förslag om att gå på teknik när Clean Vehicles ska definieras bör då ersättas med CO2-mål.

Läs remissvaret i sin helhet här.