Nulägesbeskrivning: Fossiloberoende fordonsflotta

2030-sekretariatet, Sweco, Energiforsk och VTI har tagit fram en nulägesrapport avseende målet om fossiloberoende fordonsflotta. Rapporten, som presenteras nedan, ligger till grund för strategiworkshopen den 8:e april – hör av dig till Mattias Goldmann (mattias.goldmann@fores.se) om du vill medverka! Läs rapporten i PDF-format här Inledning Det finns en mycket bred samsyn om att Sverige till Läs mer…

Canada invests in climate

Investments in EV:s, infrastructure and biofuels… Be the first to read the 2030-secretariat’s draft about Canada’s climate goals! Read report as PDF (including footnotes) The stars are aligned – Canada’s opportunity for climate leadership ”It is all happening at hyper speed right now” Dale Marshall, National Program Manager at Environmental Defence Fores Fact-finding report Mattias Goldmann, March 2016 Background: Canada’s Läs mer…

2030-sekretariatets Remissvar på Regeringskansliets promemoria Sänkt skatt på biodrivmedel

Sammanfattning 2030-sekretariatet välkomnar att regeringen agerar nu när Energimyndigheten rapporterat att överkompensation av biodrivmedel inte förekommer. Men vi menar att manövern med först en höjning och sedan en otillräcklig sänkning har mycket allvarliga negativa konsekvenser på biodrivmedelsutvecklingen. Regeringen bör vara beredd att göra mer. Detta remissvar handlar snarare om höjd skatt på biodrivmedel än den Läs mer…

Bonus-Malus för nya personbilar, lätta lastbilar och minibussar

Ett statsfinansiellt neutralt system för påskyndad omställning till en fossiloberoende fordonsflotta. Introduktion: Bonus-malus behövs för fossiloberoende Bonus-malus-utredaren presenterar sin utredning för regeringen den 29 april 2016. Avsikten är att införa denna form av fordonsbeskattning från 2017. Regeringens uttalade syfte med bonus-malus-systemet är ”att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå prioriteringen om en Läs mer…

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 – remissvar från 2030-sekretariatet

Inledning 2030-sekretariatet är positiva till att det tas fram en långsiktig inriktning för transportinfrastrukturplaneringen – det är avgörande för att kunna nå de klimat- och miljömål samt andra mål som riksdag och regering bestämt, samt som vi förväntar oss i närtid som resultat av bl.a. Miljömålsberedningens och Energikommissionens arbete. Vi bedömer att utgångspunkten för transportinfrastrukturplaneringen Läs mer…

Från buller till välgörande ljud

Om trafiken blir tystare skapas utrymme för fler välgörande ljud i stadsmiljön – Lovisa Källmark, Fores med 2030-sekretariatet ”Trafikbuller – vad gör det med oss?” Det var frågeställningen för Nissans seminarium, där representanter från branschen, politiker och media fick lyssna till 2030-sekretariatets Lovisa Källmark, Nissan Sveriges VD Stefan Andström och Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholm. Läs mer…

Fem allvarliga missuppfattningar om biodrivmedel

Arbetet för en fossiloberoende fordonsflotta 2030 ökar takten 2016 och många viktiga delar faller på plats: Andelen biodrivmedel ökar i nyproducerade fordon på nationella såväl som internationella tankstationer Sjöfarten och flygtrafiken satsar på förnybart Regeringen lämnar i slutet av året en infrastrukturplanering för alternativa drivmedel till EU Sverige har fortsatt tidsbegränsat skatteundantag för biodrivmedel. Men någonting Läs mer…

Miljöbästa Bil 2016 – så funderar jag

Det är dags att utse Miljöbästa Bil 2016, och jag är en av jurymedlemmarna. Gröna Bilister har stått för grundurvalet, som gett totalt 35 bilmodeller som finalister, som uppfyller följande kriterier: Förnybarhet. Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst Läs mer…

New Delhis trafik begränsas – så blev resultaten

New Delhi begränsar trafiken för att rädda luften. Hur och vad blev resultatet? Mattias Goldmann reder ut begreppen. New Delhis odd-even-körschema, där man bara får köra jämna dagar om slutsiffran på nummerplåten är jämn och vise versa, infördes en lördag och gäller inte alls på söndagar. Så det var först på måndag som systemet ställdes på Läs mer…

Rena luften eller dö – New Delhis utsläppsmål är på allvar

Att New Delhi nu har världens smutsigaste, hälsofarligaste luft är ett påstående som upprepats så många gånger att det nu tas som en sanning. Verkligheten är att vi inte vet. New Delhi har uppemot tjugo miljoner invånare men bara två offentliga stationer för mätningar av luftkvalitet och de fungerar inte. Många andra städer vars luftkvalitet också kan vara Läs mer…

EU ger Sverige förlängt undantag för biodrivmedel

PRESSMEDDELANDE EU-kommissionen har nu beslutat att bevilja den svenska ansökan om fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel. Förlängningen är tidsbegränsad i tre år, förutom biogas, som får fem år, vilket ger en arbetsro att förhandla fram en långsiktigt stödsystem för biodrivmedel. – Detta var en välkommen julklapp för regeringen, den svenska biobränslebranschen och omställningen till en fossiloberoende Läs mer…

Välkommen till Ekotransport 2030!

27 april 2016, Münchenbryggeriet, Stockholm Konferensen om framtidens hållbara transporter, med fokus på 2030-målet fossiloberoende fordonsflotta Det här är mötesplatsen för dig som vill vara en del av omställningen till framtidens fossiloberoende transporter. Ekotransport 2030 är den nya, årliga knytpunken för alla som vill delta i omställningen till hållbara transport- och mobilitetslösningar. Målet är att Sveriges fordonsflotta Läs mer…

Svensk Sjöfart ny 2030-partner

Senaste partner till 2030-sekretariatet är Svensk Sjöfart, som rivstartade sin medverkan med att lansera sin klimatfärdplan på seminariet Sjöfarten och fossiloberoende fordonsflotta, arrangerat av 2030-sekretariatet. Planen visar hur Svensk Sjöfart till år 2030 ska minska sin klimatpåverkan med 30% jämfört med år 2010, och till år 2050 inte ska ha någon klimatpåverkan alls. Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet, Läs mer…

Sjöfarten och fossiloberoende fordonsflotta

  SEMINARIUM Den statliga utredningen Fossilfrihet på väg behandlade sjöfarten ganska översiktligt. Samtidigt står sjöfarten för stora möjligheter att både avlasta våra hårt belastade vägar, och skapa energieffektiva transporter. Svensk Sjöfart är en ny partner till 2030-sekretariatet, och nu ställer vi oss frågan: Hur kan Sjöfarten bidra till 2030-målen? Varför nämns de knappt i FFF-utredningen? Läs mer…

Remissvar gällande Promemoria – Anläggningsbesked för biodrivmede

2030-sekretariatet lämnar följande synpunkter på promemorian ”Anläggningsbesked för biodrivmedel” som berör EU-regler om att biodrivmedel från ”livsmedelsbaserade grödor” från anläggningar som etableras fr.o.m. 2014, eller anläggningar som redan är avskrivna, inte får fortsatt skatteundantag från energi- och koldioxidskatt från år 2020. Sammanfattning 2030-sekretariatet noterar att tiden blivit alltför knapp för att ta fram alternativa lösningar Läs mer…

Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Uppdrag 3 i Energimyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2015, 2015:14   Sammanfattning 2030-sekretariatet föreslår regeringen: Att inte – som Energimyndigheten föreslår – avveckla transportfrågan inom energirådgivningen, utan tvärtom prioritera transportfrågor inom, energi- och klimatrådgivning, då detta område har den största potentialen för utsläppsminskningar och störst betydelse för hushållens ekonomi. Att förtydliga behovet av kompetensutveckling för energirådgivarna Läs mer…

Umeå miljöhuvudstad – fem förslag för framgångsrik framtida ansökan

2010 utsågs Stockholm till den första ”European Green Capital”, följt av Hamburg i 2011, Vitoria-Gasteiz 2012, Nantes 2013, Köpenhamn i fjol och Bristol i år. 2016 är det Ljubljanas tur och 2017 är vinnaren Essen. Umeå har två år i rad varit finalist och rekommenderas att söka igen, men med ett antal förbättringar så att Läs mer…

Boarding för biobränsleplanet

Omställningen till förnybara drivmedel har inte kommit särskilt långt på flygsidan – trots att det kan vara både enklast och viktigast här. Mattias Goldmann följer med på första biobränsleflygningen med Malmö Aviation. Biobiljett avgör Det är tekniskt fullt möjligt att flyga på biobränsle och standarder, motortillverkare och flygbolagens branschorgan IATA godkänner upp till 50% biobränsleinblandning. Läs mer…

Öppet brev från 2030- konferensen 2015

Jag vill skriva på detta öppna brev till regeringen! Till Infrastrukturminister Anna Johansson Kopia: Finansminister Magdalena Andersson Finansmarknadsminister Per Bolund Näringsminister Mikael Damberg Miljöminister Åsa Romson Energiminister Ibrahim Baylan   Hej Anna, Du deltog på Ekotransport-konferensen och berättade om regeringens planer. Det kom fram flera viktiga åsikter under dagen, och vi har samlat de viktigaste. Läs mer…

Laddinfrastrukturutbyggnad – synpunkter från 2030-sekretariatet

Elbil och laddinfrastruktur är två sidor av samma mynt: Det hjälper inte mycket att bygga ut laddning om medlen till supermiljöbilspremien tar slut snart, och den behöver snarast bli del av ett bonus-malus system där riktiga nollutsläppsbilar får större bonus än laddhybrider De 75 miljoner kronor som fanns i Alliansens budget, som ju riksdagen antog, måste ses som en miniminivå Läs mer…

Mer biogas nödvändigt för fossilfria transporter

Biogas är ett unikt, miljövänligt bränsle. Avfall- och restprodukter från bland annat hushåll, restauranger, jordbruk och skog blir i biogasen en värdefull resurs. Biogasen bidrar inte bara till att minska klimatpåverkan utan också till att sluta kretsloppen, samtidigt som luftföroreningar och övergödning minskar. Flera miljöproblem angrips på en gång – effektivt och miljösmart. Sverige har Läs mer…

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Remissvar                                                                         Finansdepartementet 2030-sekretariatet                                                          Fi2015/1733   Bakgrund 2030-sekretariatet tackar för möjligheten att ge synpunkter på förslagen till punktskatteförändringar (pdf). Vår utgångspunkt för detta är den samma som presenteras i skrivningen; ”Klimatfrågan är vår tids ödesfråga”. Därvidlag delar vi regeringens ambition att intensifiera insatserna för att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, som sju av riksdagens partier och Läs mer…

New York bilsalong – tillbaks till framtiden

År 1900 blev New York autoshow den första bilmässan i USA. Det årets visades var elfordon, ångdrivna fordon och sedan bensinfordon de mest förekommande, i nämnd ordning. Ett patent för bensinmotorer registrerades i USA bara fem år tidigare, och fortfarande fraktade man ut 450 000 ton hästgödsel från staden. Bilen stod inför sitt genombrott. År Läs mer…

Europeiska mobilitetsveckan: Östersund är bäst

Hela 2013 städer medverkade i fjol i Europeiska mobilitetsveckan, kampanjveckan för mer hållbar mobilitet som hålls i september varje år. I en stor ceremoni den 23 mars utsågs Östersunds kommun till den som gjort det allra bästa arbetet för hållbar mobilitet. Men utmärkelsen förpliktigar – för kommunen och för Sverige! Två separata kampanjer, Europeiska Mobilitetsveckan Läs mer…

Framtidens busstrafik med el

2030- sekretariatets Jakob Lagercrantz var moderator när linje 73 lanserades, en laddhybridbuss från Volvo som sattes i trafik 14.36 den 16e mars mellan Ropsten och Karolinska institutet. Det var fem laddade pionjärer som svarade på frågor inför en tur till snabbladdaren i Ropsten; Keolis som kör busstrafiken, Vattenfall uppför och levererar snabbladdningsstationerna och levererar  vindkraftsel Läs mer…

Genève uttolkat

Genèves bilsalong är världens största årliga mötes- och skådeplats för bilindustrin, och eftersom den hålls på neutral mark utan egna bilgiganter, är det bästa tillfället på året att ta tempen på vart branschen är på väg. Årets mässa präglas av hästkraftsraseri och bling bling. Av de förnybara drivmedlen syns inte ett spår, elbilarna finns med som pliktskyldigast – här är förklaringarna! 1. Lagkraven är Läs mer…

Urban Future Award – fyra recept för hållbar mobilitet

”Bilen har en bil i den framtida staden bara om vi kan övertyga medborgarna att den hör hemma där.” Det är inte någon av miljöorganisationerna som säger det, utan Audis koncernchef Rupert Staedler. Han är värd för Urban Future Initiative, som samlar och stöttar de bästa initiativen för hållbar mobilitet. Syftet är, säger han, att Läs mer…

Så röstar jag i Miljöbästa Bil – jurymedlem Mattias Goldmann

Med 2030-sekretariatet, hos Fores, har vi samlat marknadens aktörer som vill påskynda omställningen till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Med det i ryggen – och åtskilliga år med Gröna Bilister – tar jag nu plats i juryn för Miljöbästa Bil 2015. Vi i biltestar-juryn ska tillsammans med jurygrupper för miljöchefer, barnfamiljer, äldre och allmänhetens val, utse Miljöbästa Läs mer…

2030 på Persontrafikmässan

Persontrafikmässan är Sveriges främsta samlingsplats för beställda resor; buss, spårväg, tåg, taxi limousinservice och mycket annat. Med över 150 leverantörer och över 100 seminarier är det inte helt lätt att bilda sig en uppfattning om vad som egentligen är på gång – men Mattias Goldmann listar fem trender att hålla koll på! Självkörande bussar. Flera Läs mer…

Budgetpropositionen ur 2030-perspektiv: För små steg på en för smal stig

Det är utmärkt att budgetpropositionen slår fast att användningen av fossila bränslen tydligt ska minska under mandatperioden, och att transportsektorn är nyckeln för att detta ska ske. Därtill är inriktningen att ”intensifiera insatserna för att nå en fordonsflotta som är fri från fossila bränslen” lovvärt och tydligt. Av denna intensifiering syns dock inte mycket i Läs mer…

Laddbilsläget i Paris

Årets största bilmässa är igång, i Paris, med starkt fokus på laddbara bilar och på kommande utsläppsmål inom EU. Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet, är på plats för samtal med industrin och analyser av modellerna som visas – och det som inte presenteras. Han urskiljer sex trender: Få nya elbilar Det rapporteras Läs mer…

Debatt: En stapplande start för miljöbilar

En knepig kompromiss som för miljöbilsomställningen framåt och ger visst lugn på marknaden men inte alls räcker för att säkerställa att vi når en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, och helt saknar förslag på beteendesidan. De slutsatserna drar Mattias Goldmann på 2030-sekretariatet om Alliansens miljöbilspaket. * Supermiljöbilspremien förlängs och förstärks. Budgetanslaget för supermiljöbilspremien förstärks med 75 miljoner kronor Läs mer…

Var är biogasen?

Stoppa en slumpvist vald person på gatan och be hen nämna en elbil. Tesla kommer att nämnas, kanske Nissan Leaf. Be nästa person att nämna en hybridbil. Toyota Prius, blir svaret, kanske rentav Volvos laddhybrid. Fråga nu istället om en gasbil. Det blir knäpptyst. Det man aldrig tänker på, händer inte. Omställningen till fordonsgas och gasfordon har tappat fart, för Läs mer…

2030-sekretariatet: Välkommet Miljöbilspaket med förlängd Supermiljöbilspremie från Alliansen

Supermiljöbilspremien förlängs och förstärks, bonus-malus-beskattning ska införas och nya laddplatser ska etableras. Därtill skattebefrias vissa biodrivmedel, allt enligt Alliansens Miljöbilspaket som välkomnas av 2030-sekretariatet. Dock önskar man sig stimulans för hela fordonsflottan och regler som utgår från faktisk klimatpåverkan. – Det var i grevens tid! Att supermiljöbilspremien förlängs förhindrar att botten går ur elbilsmarknaden, återskapar tilltro till politiken och förstärker ekonomin för många Läs mer…

Hur kan vi nå fossiloberoende transporter? – Potential och möjligheter – Seminarium

Sveriges fordonsflotta ska bli fossilbränslefri till år 2030. Därför sammarbetar länsstyrelserna i Uppsala, Västmanland och Södermanlands län tillsammans med länens kommuner i det fortsatta transsportprojektet. Målet är att skapa verktyg för att uppnå en fossilfri fordonsflotta genom att åstadkomma konkreta handlingsplaner för varje kommun. Syftet med seminariet är att: Ge kunskap om vilka olika lösningar Läs mer…

Slå inte undan benen för FAME!

Remissvaren på ”Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel Fi 2014/2485” Sammanställning av 2030-sekretariatet Sammanfattning Finansdepartementet föreslår i sin promemoria en mycket kraftig höjning av energiskatten på FAME för låginblandning och som koncentrerad biodiesel, i syfte att undvika att drivmedlen över­kompenseras enligt EU:s regelverk. Avdraget på energiskatten, jämförd med energiskatten på fossil diesel ändras från nuvarande 84 Läs mer…

Fossilfrihet på väg: Så tycker Sverige

Den 16 december 2013 överlämnades slutbetänkandet ”Fossilfrihet på väg” till it- och energiminister Anna-Karin Hatt, med en lång rad förslag på hur Sveriges hela fordons­flotta kan bli fossilbränsleoberoende till år 2030. Den 12 februari i år gick utredningen i sin helhet på tre månaders remiss. För att påskynda omställningen till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, och bidra till Läs mer…

Följ OECD:s råd om transporterna!

Sveriges miljö- och klimatarbete får högt betyg i OECD:s nya granskning, som särskilt lyfter fram vår ”decoupling”, där vi samtidigt lyckats öka tillväxten och minska vår klimatpåverkan. OECD slår fast att transporterna är nyckeln till en fortsatt minskad klimatpåverkan och berömmer målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. Men såväl den nuvarande som kommande Läs mer…

Västra Götaland: Skynda på omställningen till fossilbränsleoberoende

Hela Sveriges transportflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030 – och Västra Götaland behöver öka tempot. Det visar sammanställd statistik från 2030-sekretariatet och Fores, som presenteras på seminariet Elladdinfrastruktur i Kungälv idag, världsmiljödagen torsdag 5 juni. I Västra Götaland finns 729 890 personbilar, motsvarande 452 personbilar/1000 invånare, vilket är något under rikssnittet. Miljöbilsandelen i nybilsregistreringen 2013 var 10 % i Västra Götaland, nästan precis som rikssnittet. Genomslaget för elbilar Läs mer…

Västra Götaland: Skynda på omställningen till fossilbränsleoberoende

Hela Sveriges transportflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030 – och Västra Götaland behöver öka tempot. Det visar sammanställd statistik från 2030-sekretariatet och Fores, som presenteras på seminariet Elladdinfrastruktur i Kungälv idag, världsmiljödagen torsdag 5 juni. I Västra Götaland finns 729 890 personbilar, motsvarande 452 personbilar/1000 invånare, vilket är något under rikssnittet. Miljöbilsandelen i nybilsregistreringen 2013 var 10 % i Västra Götaland, nästan precis som rikssnittet. Genomslaget för elbilar Läs mer…

Västra Götaland: Skynda på omställningen till fossilbränsleoberoende

Hela Sveriges transportflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030 – och Västra Götaland behöver öka tempot. Det visar sammanställd statistik från 2030-sekretariatet och Fores, som presenteras på seminariet Elladdinfrastruktur i Kungälv idag, världsmiljödagen torsdag 5 juni. I Västra Götaland finns 729 890 personbilar, motsvarande 452 personbilar/1000 invånare, vilket är något under rikssnittet. Miljöbilsandelen i nybilsregistreringen 2013 var 10 % i Västra Götaland, nästan precis som rikssnittet. Genomslaget för elbilar Läs mer…

Elladdinfrastruktur så in i Norden

På bara några år har Västsverige stigit fram som en av de ledande regionerna för elfordon i Sverige. På ett seminarium i Kungälv under torsdagen inleder Landshövding Lars Bäckström ett seminarium som både visar på den snabba utvecklingen och de affärsmöjligheter som kommer i dess kölvatten. – Utvecklingen i Västsverige har skett utan att stora Läs mer…

EU-parlamentets och ministerrådets direktiv om infrastruktur för alternativa drivmedel – Sammanfattning och kommentarer från 2030-sekretariatet

Kommissionen presenterade under 2013 ett förslag till hur medlemsstaterna ska arbeta med alternativa drivmedel och infrastrukturen för dessa. Efter förhandlingar med ministerrådet och EU-parlamentet föreligger nu direktiv PE-CONS No/YY – 2013/0012, som här sammanfattas och kommenteras av 2030-sekretariatet. 2030 sekretariatet om EUs infrastrukturplaner kring alternativa bränslen- Word-fil

Värmland: Trög start i omställningen till fossilbränsleoberoende

Hela Sveriges transportflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030 – men Värmland har längre kvar än de flesta. Det visar sammanställd statistik från 2030-sekretariatet och Fores, som presenteras på Värmlands Klimatdag i Karlstad idag, torsdag 22 maj. I Värmland finns 147 440 personbilar, motsvarande 539 personbilar/1000 invånare, vilket är över rikssnittet. Miljöbilsandelen i nybilsförsäljningen 2013 var 7.8 % i Värmland mot strax över 10 % för Läs mer…

Dalarna: Trög start i omställningen till fossilbränsleoberoende

Hela Sveriges transportflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030 – men Dalarna har längre kvar än de flesta. Det visar sammanställd statistik från 2030-sekretariatet och Fores, som presenteras på Hållbara Transporter-konferensen i Borlänge idag, tisdag 20 maj. I Dalarna finns 155 620 personbilar, motsvarande 562 personbilar/1000 invånare, vilket är över rikssnittet. Miljöbilsandelen i nybilsförsäljningen 2013 var 6.9 % i Dalarna mot strax över 10 % för Läs mer…

Företag vinner på att välja miljöbil

Stockholm stad anordnade den 14 maj seminariet ”Miljöbil på företag och som förmånsbil” med efterföljande bilvisning och provkörning. Fores vd Mattias Goldmann modererade seminariet.   I en fullsatt lokal i Hagaparkens koppartält hade beslutsfattare, bilansvariga och klimatstrateger från en mängd olika organisationer samlats för att få information om miljöbilar. Drygt 90 procent av publiken sa Läs mer…

När bilen är rätt och bränslet är fel

Centerpartiet anordnade ett fullsatt seminarium för att tillsammans med branschfolk diskutera hur vi kan bana väg för en framtid med förnybara transporter. Diskussionen kom till stor del att handla om vad näringslivet behöver för att kunna nå målet om en fossilfri fordonsflotta 2030. 2030-sekretariatet hade ombetts moderera mötet.   It- och energiminister Anna-Karin Hatt inledde seminariet Läs mer…

Elcykeln ändrar Arbetslivet

– Det där är fusk! Nej det är inte fusk. Det är bara en elcykel. Man märker det i backar, vid övergångsställen, raksträckor, svängar och gupp. Folk glider förbi utan minsta ansträgning. Elcyklar syns mer och mer och man hör talas om dem allt oftare. Göteborgs Stad upphandlade nyligen elcyklar för sin personal, och nu Läs mer…

2030 inviger Sundsvalls första snabbladdare

Sundsvall har nu fått sin första snabbladdare för elbilar, där man laddar fullt på 20 minuter istället för åtta timmar. Tack vare snabbladdaren kan också de som kör långt, t.ex. taxi, budfirmor och bilpooler, byta till eldrift, till glädje för klimatet, den lokala luftkvaliteten och Sveriges energibalans. Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet medverkade Läs mer…

Höj målet för förnybart i transportsektorn

År 2020 ska Sverige nå 10 % förnybart i transportsektorn. År 2013 nådde vi 15.6 %, enligt Energimyndighets siffror. 2030-sekretariatet jublar åt framgången men vill också se ett kraftigt höjt mål, annars riskerar incitamenten för fortsatt utveckling att avstanna. Andelen förnybar energi i transportsektorn uppgick till 15,6 % 2013, jämfört med 12,6 % år 2012 år, enligt Energimyndighetens nya siffror. Sverige Läs mer…

Hur 2030-anpassad är New York Auto show?

Svaret är: Deprimerande lite. Den enda gången E85 nämndes var när Christian Köningsegg berättade om att hans bilar får 100 hk extra om man kör på E85, metan som bränsle existerar inte på mässan, och elfordon diskuteras pliktskyldigast. Bilpooler, samåkning och kollektivtrafik saknas helt. Nissan är en liten ljuspunkt. Travis Perman, kommunikationschef för Nissan i Läs mer…

2030-sekretariatet: ”Bonus” och ”Malus” till FFF- utredningen

2030-sekretariatet är först att remissvara på Fossilfrihet på väg, utredningen som ska visa hur Sverige ska nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta 2030. Det blir godkänt för den övergripande inriktningen och förslagen om fordonsbeskattning, men underkänt för bristen på satsningar på ändrat beteende. – Det absolut viktigaste med utredningen är att den slår fast att vi kan Läs mer…

Fossilfrihet på väg – remissvar från 2030-sekretariatet

Innehållsförteckning Inledning Övergripande kommentar Huvudmål och uttolkning Prognostänkande Beteendeförändringar Upphandling och beställarkompetens Kontraproduktiva styrmedel och perversa effekter Vägavgifter Fordonsbeskattning Biodrivmedel Kvotplikt Godstransporter Elfordon och laddinfrastruktur Konvertering av befintliga fordon Stadsmiljö och samhällsplanering Ladda ner remissvaret som pdf-> Inledning 2030-sekretariatets arbete syftar till att säkerställa att det övergripande målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 Läs mer…

Fordonsläget i Halland

Övergripande I Halland fanns den sista december 2013 159 424 personbilar 16 728 lätta lastbilar 3 030 tunga lastbilar 237 bussar 11 630 motorcyklar 4 157 mopeder 13 466 traktorer 275 snöskotrar 1 727 terränghjulingar Personbilar Av personbilarna var 321 taxi. 159 424 personbilar motsvarar 520 personbilar/1000 invånare, vilket är över rikssnittet. Personbilarna fördelar sig Läs mer…

Ny elbils-bilpool i Varberg

Varbergs kommun och  2030-partnern Move About har nu invigt en bilpool med två eldrivna Nissan Leaf. Se SVTs inslag här Bilarna ska till en början användas av  kommunanställda i tjänsten, främst från serviceförvaltningen, men också andra enheter. De ersätter egna bilar och minskar därmed kommunens kostnader och klimatpåverkan – samtidigt som det totala antalet bilar kan minska. Läs mer…

Genèves bilsalong – det som inte hände

Det har nu rapporterats på längden och tvären om vad som visats och sagts på Genèves bilsalong om elbilar, laddhybrider och bränslecellssidan. Men det som inte sades är lika spännande. Mattias Goldmann från Fores 2030-sekretariatet sammanställer icke-nyheterna. Produktionsnivåer Det var påfallande tyst om produktionsnivåer i Genève. BMW och Nissan anger att deras produktionsanläggningar för i3 Läs mer…

Miljöaktuellt: 2030-sekretariatet sågar Borgs fordonsskatt

Finansminister Anders Borg har i veckan presenterat en rad olika skattehöjningar. Bland förslagen finns en höjning av den koldioxidrelaterade fordonsskatten. Förslaget skulle betyda en skattehöjning på i snitt 200 kronor per år för bensinbilar och 500 kronor för dieselbilar. Enligt 2030-sektretariatet sidsteppar nu Anders Borg hela det arbete som pågår för att nå en fossiloberoende Läs mer…

Energimyndighetens konferens om demonstration av elfordon

Den 12 mars kl. 09 – 16 håller Energimyndigheten en kostnadsfri konferens för att ge insyn i ett urval av projekten inom Demonstrationsprogrammet för elfordon. Under dagen kommer projektledare att presentera projekt inom områdena laddning, affärsmodeller och användarbeteenden. Se programmet för mer detaljerad information. I programmet samt under fika och lunch ges tillfälle för nätverkande och Läs mer…

I media – Bilar, bränslen och beteenden

”Idag presenteras utredningen om hur Sverige ska nå en ”fossilbränsleoberoende fordonsflotta” till år 2030. På 1100 sidor slås fast att målet går att uppnå, att det kan ske utan stora uppoffringar och att sidoeffekterna blir positiva – bättre luftkvalitet och hälsa, många nya arbetstillfällen, en stärkt position för svensk fordons- och drivmedelsindustri och attraktivare städer. Men utredningens Läs mer…

2030: Vi förverkligar visionen!

Aftonbladet 2013-12-16: Idag presenteras utredningen om hur Sverige ska nå en ”fossilbränsleoberoende fordonsflotta” till år 2030. På 1100 sidor slås fast att målet går att uppnå, att det kan ske utan stora uppoffringar och att sidoeffekterna blir positiva – bättre luftkvalitet och hälsa, många nya arbetstillfällen, en stärkt position för svensk fordons- och drivmedelsindustri och Läs mer…

2030-sekretariatet: Busspremien – så bör den utformas!

Regeringens förslag till preme för eldrivna bussar leder till en alltför långsam omställning och är för ensidigt inriktat på en enda teknisk lösning, anger 2030-sekretariatet som nu presenterar sitt eget förslag – Sju av tio bussar i Sverige drivs fortfarande med fossil diesel, så regeringen tänker alldeles rätt som vill ge omställningen till fossiloberoende en Läs mer…