Infrastruktur räcker inte för klimatmålen, nu behövs styrmedlen!

31 augusti 2017

2030-sekretariatet delar Trafikverkets bild; infrastrukturplaneringen räcker inte för att nå klimatmålen. Regeringen behöver se över styrmedlen så att hållbara transporter stimuleras, och ta fram en färdplan för fossiloberoende.

– Trafikverket skickar en mycket viktig signal till regeringen; det går inte att klara klimatmålen enbart med infrastruktursatsningar utan det krävs mer av politiska styrmedel. Idag är det alltför ofta billigast att ta bilen, och inte tillräckligt lönsamt att välja biobränsle eller eldrift. Och om man arbetar på distans, helt undviker att flytta på sig, var finns satsningarna? Här måste regeringen svara upp mot myndighetens rop på hjälp, säger Jakob Lagercrantz, projektledare för 2030-sekretariatet.

Riksdagen beslutade i juni om klimatmålen 70% minskad klimatpåverkan från transporterna till 2030 och nettonoll i klimatpåverkan år 2045. 2030-sekretariatet har i bred samverkan med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle tagit fram en åtgärdslista för vad som krävs för att nå målet, och uppmanar regeringen att omsätta den i en konkret färdplan.

– Många av Trafikverkets förslag är helt centrala för att nå målen, inklusive förbättrat underhåll för järnvägen, nya och utbyggda järnvägssträckor, BRT-bussatsningar och elektrifiering av väg, men utan en samlad plan är risken mycket stor att vi både missar klimatmålet och chansen att vara den ledande aktör som andra länder vänder sig till för att få vägledning, säger Mattias Goldmann, vd Fores med 2030-sekretariatet.

En central fråga i Trafikverkets förslag gäller höghastighetståg, som föreslås byggas ut etappvis, med fokus på de sträckor där tåget idag har svårt att konkurrera med bilen. Topphastigheten föreslås vara 250 km/h.

– Höghastighetståget invigs tidigast kring 2035 och ska vara relevant minst hela detta århundrade. Jag är inte säker på att höjningen från dagens maximala 200 km/h till 250 km/h fullt ut motsvarar de förväntningar man kommer att ha i framtiden, säger Mattias Goldmann.

2030-sekretariatet ser positivt på den breda dialog nya infrastrukturministern utlovar om det nu lagda förslaget, och uppmanar ministern att här ha med behovet av förbättrade styrmedel för att klara klimatmålen.

2030-sekretariatet bildades för att vara en katalysator för att målet om en fossiloberoende fordonsflotta skall kunna genomföras i Sverige. Sekretariatet enar partners från de tre områdena Bilen (fordon), Bränsle och beteende, alla delar behövs i omställningen.

För ytterligare information, kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808, eller Mattias Goldmann, 0703090045. Se även www.2030-sekretariatet.se