Miljözoner remissvar

Med vissa förändringar ställer sig 2030 bakom förslaget till miljözoner för personbilar. Läs de sammanfattade kommentarerna nedan eller hitta hela 2030-sekretariatets remissvar för miljözoner här!

  • Miljözoner för lätta fordon är ett välkommet verktyg för att nå nuvarande och kommande trafikrelaterade mål för miljö, hälsa och klimat.
  • Zoner i tre steg föreslås, där den mest restriktiva kan innebära en avgasfri zon, men med betydande frihet för kommuner att själva välja utformning.
  • Det bör vara möjligt att ta ut en avgift inom zonen.
  • Kraven bör kunna skärpas efter förslagsvis fem år och en kontrollstation, med fokus på uppfyllande av nationella och EU-krav för miljö, hälsa och klimat.
  • Kraven bör kunna införas stegvis för vissa fordonskategorier, t.ex. för taxi snabbare än för privatbilar.
  • Kraven bör harmoniseras med befintliga miljözoner för tunga fordon.
  • Motorcyklar, mopeder etc bör så vitt möjligt inkluderas, vilket direkt är möjligt i vart fall för den inre, avgasfria zonen.
  • Veteranbilar bör inte ges undantag, däremot färdtjänst, sjukvård etc.
  • Fordon bör kunna efterkonerteras för att därigenom klara kraven.
  • Parkeringslagstiftningen bör justeras så att kommuner kan införa parkeringsförbud för de fordon som inte uppfyller zonbestämmelserna.

Läs fortsättningen på remissvaret här!