Remissvar: Promemoria – Minskad klimatpåverkan av drivmedel

Diarienummer M2017/00092/R
2030-sekretariatets remissvar: Minskad Påverkan Drivmedel

Läs hela remissvaret i pdf-format här.

Sammanfattning

2030-sekretariatets viktigaste synpunkter och förslag är:

  1. Se sammanhanget. 2030-sekretariatet förstår att svenska regeringen snabbt vill införa EU:s direktiv i svensk lag, men det finns flera andra EU processer som kan ha en påverkan på vad som beskrivs i promemorian. Vi menar att EU inte har full kontroll över processen, varför svenska regeringen bör ta höjd för detta, snarare än att lydigt införa ett reviderat direktiv. De olika medlemsländerna verkar välja olika tolkningar av direktivet, och få inför direktivet redan nu.
  2. Rapporteringsskyldighet lägger grunden för enhetliga krav för alla bränslen. Utan bra data kan man inte besluta om politik. Det är ett faktum, och vi stödjer bra och stringent rapportering. Men rapporteringskraven för biodrivmedel är betydligt mer omfattande än de för fossila bränslen. Detta borde justeras, och nuvarande förslag möter inte detta. Ett annat exempel är det schablonutsläppsvärde för fossila bränslen som anges i bilaga II till 94,1 gram koldioxidekvivalenter per megajoule bränsle. Det är allmänt känt att utsläpp från fossila bränslen varierar från oljefält till oljefält, och det är troligt att…
  3. … Energieffektivitetskravet bör skärpas. Kravet i §21 om effektivisering i produktionsledet är ett första steg. Vi bedömer 6% effektivisering till 2020 som väl blygsamt, särskilt som det riskerar att bli ett tak. Men att energieffektivisering sätts i system är positivt.
  4. Osäker måluppfyllelse. Direktivet anger att det har som syfte att “förebygga att bränslen avsedda för motordrift skadar eller orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön”. Det är en mycket viktig och angelägen målsättning, men åtgärderna är alltför blygsamma för att kraftfullt bidra till målet. Att Oslo, Paris och en rad andra större städer avvisar dieselbilar, och att transporterna fortsatt ökar, är två indicier på att betydligt kraftfullare åtgärder kan behövas.
  5. Direktivet och statsstödsreglerna. Vi noterar att direktivet förtjänstfullt i artikel 1.2 öppnar för särskilt stöd till biodrivmedel för flyget. Eftersom omställningen till förnybart är viktig i alla transportsektorer, och ren eldrift i närtid framför allt är väntad i nya personbilar och bussar, bör möjligheten för stöd till biodrivmedel utvidgas till övriga transportsektorn.
  6. Sanktionerna. Det är bra att sanktioner specificeras, vi saknar dock en ”bonus” om man överträffar målen.

Läs hela remissvaret i pdf-format här.