Om 2030-sekretariatet

År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Det är ett av klimatmålen som sju av riksdagens partier står bakom, och som gäller från 1 januari 2018. Det är i linje med målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, som regeringen slog fast redan år 2008, och som preciserades den 16:e december 2013 i FFF-utredningen Fossilfritt på Väg. Samma dag lanserades 2030-sekretariatet, med syfte att säkerställa att 2030-målet verkligen uppnås.

Målet ska nås med maximerad klimatnytta, gynnsamma modeller för statskassan, och ett lika fokus mellan de tre Benen Bilen (fordonsutvecklingen), Bränsle (bränsleutvecklingen) och förändringen i Beteende. Vi ska dessutom få starkt positiva sidoeffekter bland annat i form av många nya arbetstillfällen och en stärkt svensk fordons- och drivmedelsindustri, bättre luftkvalitet och hälsa  och attraktivare städer.

Vi ser möjligheten för Sverige. Genom 2030-sekretariatet med samlade aktörer inom fordon, drivmedel och beteenden som partners, är vi prognosmakare, pådrivare, omvärldsanalytiker och en samlande kraft för ambitiösa aktörer inom näringsliv, civilsamhälle, myndigheter och politik. Läs mer om 2030-sekretariatets partners här.

Utgångspunkten är att Sverige har unikt goda förutsättningar att bli ett globalt föregångsland i omställningsarbetet till hållbara transporter. Vi har en stark fordonsindustri, inte minst på den tunga sidan, drivmedelsbolag som investerar i skogen, åkern och havet som källor till fordonsbränslen, och en världsledande telekomsektor. Lägg därtill en stark elkraftsindustri och nära nog fossilfri elproduktion. Med detta som grund är löpande uppföljning och genomförandeanalys avgörande, med kommunala och nationella indikatorer för Bilen, Bränslet och Beteendet som visar hur långt vi nått, vart vi måste höja tempot och hur vi kan lära av lyckade exempel. Läs mer om indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik 2030 här.

Vill du följa 2030-sekretariatets arbete, och få information om det senaste inom Bilen, Bränslet och Beteendet? Prenumerera på 2030-sekretariatets nyhetsbrev här!