Om 2030-sekretariatet

År 2030 ska Sverige ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Det slog regeringen fast redan år 2008, och den 16:e december 2013 presenterades FFF-utredningen Fossilfritt på Väg – 1100-sidor som slår fast hur arbetet ska gå till. Samma dag lanserade tankesmedjan Fores 2030-sekretariatet, med syfte att säkerställa att 2030-målet verkligen uppnås.

2030-sekretariatet avser inom uppdraget att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta att maximera klimatnyttan, hitta gynnsamma modeller för statskassan, och ha ett lika fokus mellan de tre Benen som utredningen tar avstamp i: Bilen (fordonsutvecklingen), Bränsle (bränsleutvecklingen) och förändringen i Beteende. Inte minst den sista blir avgörande.

Den statliga FFF-utredningen visar att målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta går att uppnå, och att det samtidigt ger bättre luftkvalitet och hälsa, många nya arbetstillfällen, en stärkt position för svensk fordons- och drivmedelsindustri och attraktivare städer.

Vi ser möjligheten för Sverige. Genom 2030-sekretariatet med samlade aktörer inom fordon, drivmedel och beteenden som partners, är vi prognosmakare, pådrivare, omvärldsanalytiker och en samlande kraft för ambitiösa aktörer inom näringsliv, civilsamhälle, myndigheter och politik. Läs mer om 2030-sekretariatets partners här.

Utgångspunkten är att Sverige har unikt goda förutsättningar att bli ett globalt föregångsland i omställningsarbetet till hållbara transporter. Vi har en stark fordonsindustri, inte minst på den tunga sidan, drivmedelsbolag som investerar i skogen, åkern och havet som källor till fordonsbränslen, och en världsledande telekomsektor. Därtill en stark elkraftsindustri och nära nog fossilfri elproduktion. Med detta som grund är löpande uppföljning och genomförandeanalys avgörande. 2030-sekretariatets uppföljningsarbete utgår från kommunala och nationella indikatorer för Bilen, Bränslet och Beteendet. Indikatorerna visa hur långt vi nått, vart vi måste höja tempot och hur vi kan lära av lyckade exempel. Läs mer om indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik 2030 här.

Vill du följa 2030-sekretariatets arbete, och få information om det senaste inom Bilen, Bränslet och Beteendet? Prenumerera på 2030-sekretariatets nyhetsbrev här!